Welcome

Bun venit pe pagina de web a Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius!

REGULAMENT PESCUIT HABITATE PISCICOLE NATURALE

REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI  RECREATIV / SPORTIV ÎN HABITATE PISCICOLE NATURALE -RÂUL CRIŞUL NEGRU- ZONELE: BEIUŞ- FRONTIERA UNGARIA SI RÂUL CRIŞUL REPEDE- ZONELE : VADU CRIŞULUI- FRONTIERA CU UNGARIA


PARTEA I


Perioade, durate si zone de prohibiţie a pescuitului


Dispozitii generale


Prezentul regulament a fost elaborat conform O.M. Nr. 15 din  20.01.2011 Anexa nr.3 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ sportiv.


APS AQUA CRISIUS , conform Autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv cu nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63 şi 64/03.03.2011 poate organiza pescuitul recreativ sportiv în râul Crişul Negru- 4 zone Beiuş- Frontiera Ungaria şi în râul Crişul Repede- 3 zone Vadu Crişului- Frontiera Ungaria


Art. 1.
Pescuitul oricăror specii de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului.


PARTEA a-ll-a

Protecţia resurselor piscicole

Art. 2. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, APS AQUA CRISIUS propune ANPA anual, până în 15 noiembrie pentru anul următor, cu avizul Secretariatului Ştiinţific, stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin panouri sau stâlpi de avertizare. (2) Zonele de protecţie piscicolă vor fi:

a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor;  şi dezvoltarea puietului;

b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protecţie pentru iernarea peştelui.

(3) in zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de peşti si al altor vieţuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole  cum ar fi: - îngustarea/bararea cursului apei, - tăierea  şi recoltarea vegetaţiei,- extragerea de nămol, nisip  şi pietriş, - colectarea gheţii.       - prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice) lucrări în zona malurilor, precum  şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin.

(3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii;

a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

Art. 3. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale (viituri, blocaje ale albiei, inundaţii, etc.) şi pescuitul catch&release cu avizul custodelui.

Art. 4. (1) APS AQUA CRISIUS va monitoriza populaţia piscicolă şi va propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură programe  de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate:

(2) În caz de necesitate, se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare cu avizul custodelui ariei naturale protejate şi respectarea legislaţiei de mediu.

Art. 5. În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, Asociaţiile de pescari sportivi  au obligaţia să respecte prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, OUG 57/2007 privind ariile şi speciile  protejate şi 195/2005 privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare,


PARTEA a lll-a

Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

Art. 6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare

Art.7. Accesul pescarilor sportivi în zona de pescuit pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, respectiv ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede se realizează în condiţiile respectării  prevederilor Regulamentului  ariei naturale protejate ,  după obţinerea permisului de pescuit emis de ANPA conform Ordinului ministrului agriculturii nr.15/2011, achitarea tarifelor de acces în zona de pescuit şi achitarea tarifului de vizitare conform Ordinului ministrului mediului nr.1142/2010 către Custodele APS AQUA CRISIUS Art. 8. Tarifele de acces în zona de pescuit, conform Ordinului ministrului agriculturii nr.15/2011, sunt: Pentru zona 21 km Vânători- Frontiera Ungaria inclusiv afluenţi

  • de 5 lei/săptămână/pescar sportiv
  • de 10 lei/lună/pescar sportiv,
  • de 20 lei/an/pescar sportiv; pentru toate celelalte 6 zone:
  • de 0 lei/săptămână/pescar sportiv,
  • de 0 lei/lună/pescar sportiv,
  • de 0 lei/an/pescar sportiv

Din tarifele aplicate, se vor efectua urmatoarele acţiuni:

- marcarea  cu panouri informative a zonei de pescuit

- incheierea unui contract  cu o firmă de salubrizare autorizată pentru colectarea deseurilor şi servicii de igienizare.

Art. 9. În zona de pescuit se interzice:

- spălarea autovehicolelor

- pescuitul în locuri cu deşeuri, aruncarea şi abandonarea deşeurilor

- aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop şi semnalizate

- tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale pentru foc.

- tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi insuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale de către persoane care nu au această atribuţie sau în scopul construirii de adăposturi, amenajări etc.

- perturbarea liniştii (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) în zonele de extravilan şi în locurile de campare

- distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare.

- degradarea podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul ROSCI0049, ROSCI0061, ROSCI0050 şi ROSCI0104

- deplasarea bărcilor cu motoare cu combustibili fosili

- parcarea autovehiculelor la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al râului

Art.10. În activitatea de pescuit recreativ/sportiv se interzice:

- pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află

- utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor

- reţinerea următoarelor specii de peşti:

- Cottus gobio- Zglăvoaca

- Gobio uranoscopus- Porcuşor de vad

- Aspius aspius-Avat

- Sabanejewia aurata- Dunariţă

- Cobitis taenia- Zvârluga

- Gymnocephalus schraetzer- Raşpăr

- Zingel streber- Fusar

- Gymnocephalus baloni- Ghiborţ

- Rhodeus sericeus amarus- Boarţă

- Barbus meridionalis- Moioagă (Mreană vânătă)- Zingel zingel- Pietrar- Gobio kessleri- Porcuşor de nisip

- Gobio albipinnatus- Porcuşor de şes

- Carassisus carassius

- Caracuda

- Thymallus thymallus

- Lipan

În cazul capturării vreunui exemplar de mai sus, se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-l afecta.

Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple: - reţinerea în stare vie a exemplarelor de Carassius auratus - Caras, Ictalurus nebulosus - Somn pitic şi Lepomis gibbosus - sorete, biban soare care vor fi ucise imediat după capturare. - utilizarea ca momeală a peştilor vii indiferent de specie

- Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii: Peştii înţepaţi în exteriorul gurii vor fi eliberaţi imediat în mediul lor natural


PARTEA a lV-a

Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti

Art.11. (1) Dimensiunile minime , în centimetri, ale exemplarelor de peşti, la  care pot fi reţinuţi sunt următoarele:

▪ Babusca (Rutilus rutilus carpathorossicus)             15
▪ Batca (Blicca bjoerkna)                                           15
▪ Biban (Perca fluviatilis)                                          15
▪ Caras (Carassius auratus)                                         15
▪ Clean (Leuciscus cephalus)                                      28

▪ Cosac (Abramis sp.)                                                 25
▪ Cosas (Ctenopharyngodon idella)                            40
▪ Crap (Cyprinus carpio)                                             35

▪ Lin (Tinca tinca)                                                          30
▪ Morunas (Vimba vimba)                                          25

▪ Mreana (Barbus barbus)                                           30
▪ Novac (Aristichtys nobilis)                                      40
▪ Oblete (Alburnus alburnus)                                     12
▪ Platica (Abramis brama)                                          25

▪ Rosioara (Scardinius erythrophthalmus)                 15
▪ Sanger (Hypophthalmichtys molitrix)                     40
▪ Scobar (Chondrostoma nasus)                               25
▪ Somn (Silurus glanis)                                              60
▪ Salau (Stizostedion sp.)                                           40
▪ Stiuca (Esox lucius)                                               40
▪ Vaduvita (Leuciscus idus)                                          30
▪ Scoici                                                              8
▪ Broaste                                                            30 g/ex.

(2) Lungimea peştelui stabilita pentru pescuit este determinata prin măsurarea distanţei de la vârful botului pâna la baza înotătoarei caudale. (3) PuietuI şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie.


PARTEA a V a
Diverse

Art. 12. Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA şi ai Custodelui siturilor ROSCI0049, ROSCI0061, ROSCI0050 şi ROSCI0104 APS AQUA CRISIUS cu respectarea legislaţiei de mediu.

Art. 13. APS AQUA CRISIUS consimte să - şi armonizeze acţiunile în vederea implementării obiectivelor  şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea  practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23, alin.4,  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul cu drept de control al custodelui, conform legii

Art. 15. Acţiunile de protecţia a resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe  suprafaţa siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, respectiv ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede se organizează în comun de către administratorii fondurilor de pescuit şi ai custodelui.

Art. 16. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale, epizootii, focare de infecţie, etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea informării scrise a custodelui.

Art. 17. Camparea  este permisă numai în amplasamente delimitate pentru acest scop semnalizate corespunzător.

Art. 18. Tariful de vizitare este în conformitate cu actele normative în vigoare şi se stabileşte de Consiliul Director anual pentru fiecare categorie de persoane în parte. Tariful se percepe la punctele de informare sau pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, respectiv ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede de către persoane sau instituţii autorizate de Custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare, transport, etc. de comun acord cu Administraţiile publice locale şi proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

a. copii sub 10 ani;

b. voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de Custode că prestează o activitate utilă

c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în ROSCI0049, ROSCI0061

d. personalul Custodelui şi membrii Secretariatului Ştiinţific;

e. personalul Academiei Române;

f.  personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul siturilor ROSCI0049 Crişul Negru şi ROSCI0061 Defileul Crişului Negru;

g. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului siturilor ROSCI0049 Crişul Negru şi ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, pe bază de legitimaţie;

h. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;

i.  membrii comunităţilor locale

j.  ghizii de turism angajaţi de Custode;

k. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;

l.  în cazuri deosebite, cu aprobarea Custodelui;

m.       proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0049 şi ROSCI0061

Art. 19. Vizitarea ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede fără plata tarifului de vizitare este interzisă.

Art. 20. Vizitarea siturilor  ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru,  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede este permisă numai în zonele stabilite şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt semnalizate acestea.

Art. 21. Amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în condiţiile legii cu acordul Custodelui.

Art. 22. În zonele de campare sunt interzise:

a) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (ferigi, crengi, brazde de iarbă) sub corturi;

b) amplasarea de alte amenajari (umbrare, îngrădituri, etc,), degradând peisajul;

Art. 23. Se interzice distrugerea respectiv colectarea de plante sau animale  protejate din ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, respectiv ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede indiferent de scopul acestei colectări.

Art. 24. Colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul Custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 25. Accesul turiştilor însoţiţi de câini în siturile ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă dacă nu este altfel prevăzut în legislaţia în vigoare.

Art. 26. Pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru,  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede este permisă folosirea numai a ambarcaţiunilor fără motor şi a celor cu motoare electrice

Art. 27. Scăldatul este permis numai în zonele stabilite de Custode în acest scop şi semnalizate

Art. 28. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede este interzis. Este interzisă spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede.

Art. 29.. Se interzice deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede

Art. 30. Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate prin cursurile de apă. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii şi / sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie.

Art. 31. Este interzisă orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, în afara drumurilor publice, pe teritoriul siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede

Art. 32. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare si fara plata tarifelor legale nu este permisă în siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede. Cei interesaţi pot obţine un permis temporar de la Custode contra plăţii tarifului aprobat.

Art. 33. Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice se va face doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către Custode.

Art. 34. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona R siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede şi în tabere fără avizul Custodelui sunt interzise.

Art. 35. Regimul deşeurilor pe teritoriul siturilor ROSCI0049 ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei naturale protejate. Deşeurile vor fi evacuate în afara siturilor, în locuri special amenajate pentru colectare;

Art. 36. În zona inundabilă dintre diguri este permisă deplasarea cu autovehicule numai pe drumurile deja amenajate

Art. 37. Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, respectiv ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede nu este permisă. Nu este permisă distrugerea vizuinilor, cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor acestora.Art. 38. Recoltarea humusului şi decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede cu excepţia lucrărilor autorizate cu acordul Custodelui.Art. 39. Agenţii de teren, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în siturilor ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, în următoarele situaţii:

a.  starea vremii nefavorabilă;

b.  pericol de viitură;

c.  persoane cu o stare fizică sau psihică inadecvată.

Art. 40. În perimetrul de protecţie este interzis accesul autovehicolelor şi parcarea acestora.

Art. 41. Camparea se va face, în limita locurilor disponibile, în locurile stabilite şi semnalizate pentru acest scop.

Art. 42. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare si a legislaţiei secundare stabilită prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


SANCŢIUNI

Art.43. Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul Regulament sau desfăşurarea oricăror activităţi în alte condiţii decât cele prevăzute de normele în vigoare atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art.44.Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale sau infracţionale se face conform legii de către personalul împuternicit ai Custodelui (Rangeri), de comisarii Gărzii de Mediu, Poliţie , Jandarmerie, inspectorii ANPA.