Ordinul ministrului 15/2011 pescuit

ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2011privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

EMITENT:  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2011

Având în vedere: - consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv; - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 399 din 19 ianuarie 2011, în temeiul: - <LLNK 12008 23180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare; - <LLNK 12010 545 20 302 7 65>art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare; - <LLNK 12010 725 20 302 7 54>art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; - <LLNK 12008 1016 20 302 4 46>art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură; - <LLNK 12007 57180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: ART. 1 (1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de către administratorii resursei acvatice vii, în toate habitatele piscicole naturale, în condiţiile legii. (2) Administratorii resurselor acvatice vii pot conveni asupra emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate în toate habitatele piscicole naturale. (3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, poate delega pe bază de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte către administratorul pădurilor proprietate publică a statului. ART. 2 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza permiselor emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de către asociaţiile de pescari sportivi, după caz. (2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv. ART. 3 (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat. (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil, se eliberează anual şi este valabil în toate habitatele piscicole naturale. ART. 4 Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1. ART. 5 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, funcţionează Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri. (2) Modelul "Registrului unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi", persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Înscrierea în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, se face în baza următoarelor documente: - cerere de înscriere către ANPA; - statut; - acte constitutive, cu modificările ulterioare; - certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; - cod de înregistrare fiscală; - avizul de luare în evidenţă eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor; - regulamentul şi planul de management al ariei protejate, unde este cazul. (4) Asociaţiile înscrise anterior apariţiei prezentului ordin au obligaţia de a completa şi de a aduce la zi documentele prevăzute la alin. (3). ART. 6 (1) Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al asociaţiei deţinătoare de autorizaţie şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie. (2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în anexa nr. 3, stă la baza elaborării regulamentelor proprii ale asociaţiilor de pescari sportivi. ART. 7 (1) ANPA emite şi eliberează autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv către asociaţiile de pescari sportivi înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul ordin, pentru zonele de pescuit, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Dunării, Mării Negre şi lacurilor de acumulare unde se practică pescuitul comercial. (2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită eliberarea unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare însoţită de documentaţia prevăzută în anexa nr. 4. (3) ANPA eliberează autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv asociaţiei de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5. (4) Pentru o zonă de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decât o singură autorizaţie. (5) Două sau mai multe asociaţii se pot asocia şi pot solicita eliberarea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit; evaluarea se face pe baza cumulării criteriilor de evaluare. (6) Autorizaţia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual până la data de 1 februarie, emis şi eliberat după modelul prevăzut în anexa nr. 6. ART. 8 (1) Asociaţia de pescari sportivi care obţine autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv are următoarele obligaţii: - să elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv către pescari, în condiţiile legii, fără perceperea de taxe suplimentare; - să iniţieze lunar acţiuni de control în colaborare cu instituţiile abilitate ale statului; - să elaboreze şi să actualizeze baza de date cu membrii asociaţiei şi cu numărul de permise eliberate; - să transmită trimestrial/periodic către filialele ANPA situaţia membrilor, a permiselor eliberate şi a documentelor justificative privind plăţile către bugetul de stat reprezentând taxa de eliberare a permiselor de pescuit; - să adopte şi să implementeze măsuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA; - să marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit în termen de 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei; - să asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit; - să afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit; - să solicite sprijinul inspectorilor piscicoli şi al ofiţerilor, agenţilor şi subofiţerilor din cadrul poliţiei şi jandarmeriei în cazul semnalării actelor de braconaj; - să îşi armonizeze activitatea cu alte asociaţii de pescari sportivi din bazinul hidrografic şi să elaboreze împreună cu ANPA un plan comun de administrare unitară a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care să urmărească să abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. (2) Asociaţiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, săptămânal, lunar, anual, de acces în zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv de către asociaţiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflaţie şi vor fi aduse la cunoştinţa ANPA până la data de 1 februarie. (4) Pentru o informare corectă a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul www.anpa.ro lista asociaţiilor pe zone şi tarifele practicate de acestea. ART. 9 (1) În zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră şi lacurile de acumulare unde se practică pescuitul comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/ sportiv, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) În Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementărilor în vigoare. ART. 10 Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile <LLNK 12008 23180 302 59 63>art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv în cazul în care nu sunt respectate obligaţiile menţionate la art. 8 şi condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia. ART. 11 (1) ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin. (2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită în scris de la filialele regionale ANPA, în vederea eliberării, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunând documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Preşedintele ANPA va emite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aprobă procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv. ART. 12 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, <LLNK 12010 20 50GZ01 0 66>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă. ART. 13 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 14 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără Bucureşti, 20 ianuarie 2011. Nr. 15. ANEXA 1^1 Permis de pescuit recreativ/sportiv- model -
NOTĂ: În conformitate cu <LLNK 12008 1016 20 302 4 46>art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor. ANEXA 2 REGISTRUL UNICde evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi

Nr crt Numărul/data cererii de înscriere Numele asociaţiei Sediul administrativ Numărul certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Numele şi semnătura reprezentantului

ANEXA 3 REGULAMENTde practicare a pescuitului recreativ/sportiv PARTEA I - Perioade, durate şi zone de prohibiţie a pescuitului ART. 1 Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului. PARTEA a II-a - Protecţia resurselor piscicole ART. 2(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte. (2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi: a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului; b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic; c) de protecţie pentru iernarea peştelui. (3) În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise: a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice; b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi: - îngustarea/bararea cursului apei; - tăierea şi recoltarea vegetaţiei; - extragerea de nămol, nisip şi pietriş; - colectarea gheţii; c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii: a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare; b) din considerente de prevenire a inundaţiilor. ART. 3(1) Asociaţiile de pescari sportivi pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la: a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere; b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică; c) organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate. (2) În caz de necesitate se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare. ART. 4(1) Asociaţiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor aparţinând speciilor de vieţuitoare acvatice. (2) În apele declarate regiuni de cruţare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt: - recoltarea vegetaţiei; - extragerea balastului; - vânatul; - creşterea animalelor. ART. 5 În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să respecte prevederile <LLNK 12008 23180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. PARTEA a III-a - Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv ART. 6 Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor <LLNK 12008 23180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare. PARTEA a IV-a - Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti ART. 7 (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. (2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. (3) PuietuI şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie. (4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie. PARTEA a V-a - Diverse ART. 8 Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA. ART. 9 Asociaţiile şi federaţiile de pescari sportivi consimt să îşi armonizeze acţiunile în vederea implementării obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor <LLNK 12008 23180 302 23 67>art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 10 Prezentul regulament se completează cu prevederile <LLNK 12008 23180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. ANEXA 4 DOCUMENTAŢIA DE CALIFICAREce însoţeşte cererea de solicitare a unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 1. documente care să dovedească valoarea activelor aflate în proprietate, în original sau în copie legalizată; 2. certificat de atestare fiscală, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice, care atestă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data evaluării, în original sau în copie legalizată; 3. certificat privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, care atestă lipsa datoriilor la bugetul local, în original sau în copie legalizată; 4. bilanţul contabil din anul precedent, în copie, înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice, din care să rezulte starea materială şi financiară; 5. dovada deţinerii de sediu administrativ organizatoric copie de pe documentul legal; 6. dotarea sediului administrativ organizatoric pentru funcţionare. Copii ale documentelor care să ateste existenţa dotării cu: telefon, fax, adresă e-mail, xerox, PC etc.; 7. regulament propriu de practicare a pescuitului recreativ sportiv; 8. istoric al activităţilor desfăşurate; 9. notă de control încheiată de inspectorul zonal şi avizată de şeful filialei privind evidenţa membrilor asociaţiei şi a permiselor eliberate în anul anterior. Notă: Documentele menţionate sunt obligatorii, lipsa unuia sau mai multor documente atrăgând descalificarea solicitantului. ANEXA 5 Criterii de evaluare: a) numărul de membri înregistraţi la zi, în corelaţie cu numărul de permise eliberate; b) numărul de permise eliberate în ultimul an; c) regulamentul propriu de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în care se va specifica şi tariful de acces în zona autorizată; d) documente justificative privind deţinerea dotărilor tehnice proprii; e) documente justificative privind deţinerea resurselor umane disponibile pentru controlul, bunurilor şi resursei acvatice, cu dotare şi aviz în condiţiile legii. Grila de evaluare

Nr. crt. Criteriul de evaluare Punctajul maxim
1 Numărul de membri înregistraţi la zi 20
- până la 200 (0)
- de la 201 la 500 (5)
- de la 501 la 1.000 (10)
- peste 1.000 (20)
2 Numărul de permise eliberate în ultimul an, inclusiv pentru persoanele care nu sunt membri ai asociaţiei 20
- până la 200 (0)
- de la 201 la 500 (5)
- de la 501 la 1.000 (10)
- peste 1.001 (20)
3 Tarif săptămânal de acces în zona de pescuit 10
- peste 10 lei (0)
- 6 lei-10 lei (5)
- 0 lei-5 lei (10)
4 Tarif lunar de acces în zona de pescuit 10
- peste 15 lei (0)
- 11 lei-15 lei (5)
- 0 lei-10 lei (10)
5 Tarif anula de acces în zona de pescuit 10
- peste 40 lei (0)
- 21 lei-40 lei (5)
- 0 lei-20 lei (10)
6 Dotări tehnice 15
Mijloace auto/ambarcaţiuni control (8)
Dotări specifice (de exemplu, locuri amenajate pentru pescuit, mijloace de acces pe apă, panouri de avertizare etc.) (7)
Fără dotări (0)
7 Personal de specialitate pentru controlul desfăşurării activităţii de pescuit 15
- Fără personal (0)
- 3 (5)
- 7 (10)
- Mai mult de 7 (15)
TOTAL 100

ANEXA 6