Regulament ROSCI0049 Crisul Negru

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0049 CRIŞUL NEGRU


 

APROBAT PRIN O R D I N U L privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crișul Negru nr. 1074 din 08.06.2016

 

 

 

 


Art. 1. - (1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru revine Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius - denumită în continuare Custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 151/07.07.2010 încheiată între Custode şi Ministerul Mediului şi Pădurilor și a Actelor Adiționale nr. 1/23.02.2012, nr. 2/20.11.2014 și nr. 3/29.09.2015;

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru şi urmăreşte respectarea acestora.

Art. 2. - Respectarea deciziilor, a condiţiilor şi a termenelor de aplicare (valabilitate) a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora. Custodele are obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acord/aviz legale în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 3. - (1) În perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

Art.4. - Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. Pe aceste suprafeţe se pot amplasa perdele de protecţie a pajiştilor.

Art. 5. - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru se face cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 6. - Utilizarea raţională a pajiştilor, păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare,  pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.

Art. 7. - Pășunatul se supune următoarelor reglementări:

(1) Pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele  activități:

a) păşunatul se face în baza unor contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;

b) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului rural şi încadrate în peisaj, se face cu avizul custodelui.

(2) Pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt interzise următoarele activități:

c) amplasarea de locuri de târlire la mai puţin de 50 de metri de albia Ierului Îngust ;

d) lăsatul animalelor nesupravegheate la păşunat;

e) spălarea animalelor în râul Ierul Îngust.

f) accesul caprinelor

(3) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal;

(4) În perioada de păşunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă şi acordul emis de către custode

(5) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

(6) Câinii vor avea obligatoriu jujeu, ce va fi confecţionat din material lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d=4cm, lungimea l=30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgardă de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia câinelui astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui;

(7) Câinii vor fi vaccinaţi iar proprietarul trebuie să facă dovada vaccinarii acestora;

(8) Adăpatul se va realiza numai în punctele autorizate de custode.

Art. 8. - Proprietarii/administratorii păşunilor verifică starea de sănătate a animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat cu sprijinul specialiştilor sanitar-veterinar autorizaţi şi al reprezentanţilor Camerelor Agricole locale o dată pe sezon de păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizotii sau alte acţiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 9. - (1) Este interzisă orice intervenție antropică în Habitatele: 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae),  3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition, 3270 - Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p., 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin fiind protejate pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă.

(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestor habitate pe suprafața sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

(3) Custodele va elabora studii pentru evidențierea locurilor de păşunat şi capacitatea de suport a păşunilor precum şi perioadele în care se poate păşuna.

Art. 10. - Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca anual să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării Anchetei Pastorale, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Cositul, strânsul şi transportul fânului se poate face şi mecanizat pe baza avizului  custodelui.

Art. 12. - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, se poate face numai cu avizul custodelui în condiţiile legii.

Art. 13. - Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.

Art. 14. - Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negruimediat după constituirea actelor de punere în valoare.

Art. 15. - În fondul forestier din situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru suprafeţele de teren care prezintă interes sub raportul biodiversităţii se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situațiile în care acest lucru este posibil.

Art. 16. - Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică.

Art. 17. - Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu 5 zile lucratoare  înainte  custodele, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.

Art. 18. - Vânătoarea se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare,  a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului regulament, respectiv:

a)în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic;

b)suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare;

c)acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora;

d)managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu;

e)planurile de management cinegetic se coreleaza cu planul de management al sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafeţe din situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

f)accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru se face în baza şi cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Art. 19. - Acţiunile de monitorizare a efectivelor de specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi al custodelui.

Art. 20. - În situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negruse interzic:

a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa libera a apei nesituată la gura de apă este îngheţată;

b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

c) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

d) vânătoarea pe suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic şi ale ariei naturale protejate respective în ceea ce priveşte vânătoarea;

Art. 21. - (1) Crișul Negru cu zonele lui inundabile la viituri, polderele şi canalele hidroameliorative din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt considerate habitatelor piscicole naturale, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform reglementărilor în vigoare.

(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 22. - Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru aparţin domeniului public de interes naţional.

Art. 23. - Orice activitate ce se desfaşoară în habitatele piscicole naturale va respecta măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 24. - (1) Pentru protecţia reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru, dar şi pentru iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă/cruțare în care se interzic următoarele activităţi:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, sol, colectarea gheţii, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă;

d) prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice;

(2) Custodele poate institui zone de protecţie piscicolă/cruţare pentru protecţia unor habitate/specii, a unor zone de hrănire sau a unor refugii. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi declarate anual, până la 31 decembrie pentru anul următor.

(3)Zonele de protecţie piscicolă/cruţare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale.

(4)Renunţarea sau instituirea de noi zone de protecţie/cruțare piscicolă se face la propunerea custodelui.

Art. 25. - Pescuitul, deținerea, reținerea şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum şi utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor sunt interzise. Face excepţie pescuitul în scop ştiinţific din cadrul activităţilor de cercetare, desfăşurate cu avizul custodelui.

Art. 26. - Acţiunile de protecţie și control a resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe  suprafaţa sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru se organizează în comun de către administratorul resurselor acvatice vii şi custode.

Art. 27. - (1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.

(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să mențină zona curată și, la părăsirea locului de pescuit, să elimine deșeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deşeuri.

Art. 28. - Aruncarea şi abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru  sunt interzise.

Art. 29. - Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Art. 30. (1) Este interzisă reţinerea următorelor specii de peşti:

- Barbus meridionalis- moioagă

- Gobio kessleri- porcușor de nisip

- Rhodeus sericeus amarus- boarță

- Zingel zingel- pietrar

- Gobio uranoscopus- porcușor de vad

- Gymnocephalus baloni- ghiborț de râu

- Cobitis taenia- zvârlugă

- Gymnocephalus schraetzer- răspăr

- Sabanejewia aurata- dunariță

- Zingel streber- fusar

- Aspius aspius- avat

- Gobio albipinnatus vladykowi- porcușor de șes

(2) În cazul capturării vreunui exemplar dintre cele menţionate la alin (1), acesta se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-i fi afectată integritatea.

Art. 31. - (1) Exemplarele de Carassius auratus- caras, Ictalurus nebulosus- somn pitic, Pseudorasbora parva- murgoi bălțat şi Lepomis gibbosus- sorete, biban soare vor fi ucise imediat după capturare.

(2) Este interzisă reţinerea în stare vie a exemplarelor menţionate la alin. (1).

Art. 32. - Pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este interzisă utilizarea ca momeală a peştilor vii indiferent de specie.

Art. 33. - Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii este interzisă. Peştii înţepaţi în exteriorul gurii se eliberează imediat în mediul lor natural.

Art. 34. - Pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru construcţiile, indiferent de beneficiar şi­/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 35. - Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru şi în imediata vecinătate se face de către autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, numai după obţinerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 36. - Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de  apă, baraje, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui.

Art. 37. - Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 38. - Custodele solicită şi deţine copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităţilor din perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sau din imediata vecinătate a acesteia din care să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

Art. 39. - (1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.

(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Art. 40. - Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru are ca scop conservarea şi refacerea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art. 41. - (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui prin încheierea unui Contract de cercetare. Acordul Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii pentru domeniile de cercetare pentru care este prevazut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului  ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de Custode.

Art. 42. - Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia Custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele contractuale/protocolului  se stabilesc de comun acord de către părţi, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 43. Custodele stabileşte măsuri speciale de conservare a biodiversităţii, precum şi de monitorizare a acesteia.

Art. 44. - Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic (specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru)  este interzisă.

Art. 45. - Sunt interzise deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia speciilor cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu.

Art. 46. - Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie se suportă de către cei vinovaţi.

Art. 47. - În situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 48. - Camparea este permisă numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

(1)  În zonele de campare sunt interzise:

a)      săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor;

b)      utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

c)      amplasarea de alte amenăjari care degradează peisajul;

(2)  În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spaţiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreţinerea/ecologizarea locului de campare.

(3)  Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menţionate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.

Art. 49. - În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite, turiştii sunt însoţiţi obligatoriu de către agenţii de teren, dacă în Planul de management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare, aprobat, stabilit de custode.

Art. 50. - Este interzisă devierea de la traseele turistice/tematice marcate.

Art. 51. - Deschiderea și omologarea de noi trasee turistice/tematice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face după omologarea acestora conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul Custodelui.

Art. 52. - Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru de către persoane sau instituţii autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport de comun acord cu administraţiile publice locale sau proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

a)                copii sub 10 ani;

b)                voluntarii în baza adresei scrise sau cu contractului de voluntariat semnat de custodele sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru;

c)                personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în situl  ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

d)               personalul Custodelui;

e)                personalul Academiei Române;

f)                 personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru;

g)                împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru pe bază de legitimaţie;

h)                personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;

i)                  membrii comunităţilor locale

j)                  ghizii de turism angajaţi de Custode;

k)                persoanele cu dizabilități;

l)                  proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Art. 53. - Proprietarii/administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor de terenuri.

Art. 54. - Este interzisă degradarea traseelor turistice/tematice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni, utilităţi. Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.

Art. 55. - Aprinderea focului pe teritoriul sitului  -ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru este permisă doar în zonele de campare.

Art. 56. - Distrugerea respectiv colectarea, de plante sau animale  protejate din situl  ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru sunt interzise.

Art. 57. - Prin excepție de la art. 56, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 58. - Accesul turiştilor/vizitatorilor însoţiţi de câini în situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 59. - Perturbarea liniştii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio în zonele de extravilan din situl ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negruşi în locurile de campare este interzisă.

Art. 60. - Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl  ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negrueste interzisă.

Art. 61. - Este permisă pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru numai folosirea ambarcaţiunilor fără motor şi a celor cu motoare electrice .

Art. 62. - Scăldatul pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este permis numai în locurile stabilite și semnalizate ca atare în acest scop.

Art. 63. - Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este interzis. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru sunt interzise.

Art. 64. - Spălarea autovehicolelor ori utilajelor în apele din perimetrul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este interzisă.

Art. 65. - Deranjarea animalelor sălbatice, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este interzisă.

Art. 66. - Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru în afara drumurilor publice, respectiv a traseelor tematice este interzisă .

Art. 67. - Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea biodiversităţii.

Art. 68. - Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 69. - (1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale  pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obţine un permis temporar de la Custode, contra plăţii tarifului aferent.

Art. 70. - Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri şi tabere care presupun accesul pe teren în situl  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru fără avizul Custodelui sunt interzise.

Art. 71. - Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru este reglementat astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Vizitatorii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru. Deşeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentaţie publică, caselor de vacanţă, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;

c) administratorii unităţilor turistice cât şi alte administraţii/proprietari ce îşi desfăşoară activitatea în situl ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru evacuează deşeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice sau încheie contracte de prestări servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de salubritate.

Art. 72. - Preluarea apei din Crișul Negru, afluenți sau canale hidroameliorative prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii fără aviz de gospodărire a apelor, avizul custodelui și asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.

Art. 73. - Parcarea autovehiculelor se poate face numai în spaţiile desemnate pentru acest scop.

Art. 74. - Recoltarea humusului şi decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafaţă a sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru cu excepţia lucrărilor autorizate cu avizul Custodelui.

Art. 75. - Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activităţi tradiţionale autorizate sunt permise cu avizul custodelui.

Art. 76. - Recoltarea de ciuperci comestibile, plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 77. - Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru sunt interzise. Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitaţile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al Custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Art. 78. - Pentru protecţia şi/sau conservarea peisajului, ori biodiversităţii şi evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere şi/sau panouri avertizoare, care vor anunţa pericolul şi vor limita accesul.

Art. 79. - Agenţii de teren, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în situl ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru în următoarele situaţii:

a.  starea vremii nefavorabilă;

b.  pericol de viitură.

Art. 80. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 81. - Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către personalul cu atribuţiuni de control al Custodelui şi de către personalul instituţiilor statului cu competenţe în zonă. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 82. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 83. - În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, Custodele are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii pe raza sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru.

Art. 84. - Constituie contravenţie nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuţiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii.

Art. 85. - Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul sitului ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile la solicitarea custodelui.

Art. 86. - Prezentul Regulament se publică pe website-ul custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro

Art. 87. - Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.