Regulament ROSCI0050 Cris Repede amonte Oradea

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0050 CRIŞUL REPEDE AMONTE DE ORADEA ȘI AL ARIEI DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0123 LACURILE DE ACUMULARE DE PE CRIȘUL REPEDE


Aprobat prin O R D I N U L privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede nr. 1071 din  08.06.2016

 

 


Art. 1. - (1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, revine Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius  - denumită în continuare Custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 152/07.07.2010 încheiată între Custode şi Ministerul Mediului şi Pădurilor și a Actelor Adiționale nr. 1/23.02.2012, nr. 2/20.11.2014 și nr. 3/29.09.2015

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului şi urmăreşte respectarea acestora;

Art. 2. - Respectarea deciziilor, a condiţiilor şi a termenelor de aplicare (valabilitate) a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acord/aviz legale în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 3. - (1) În perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

Art.4. - Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. Pe aceste suprafeţe se pot amplasa perdele de protecţie a pajiştilor.

Art. 5. - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede se face cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 6. - Utilizarea raţională a pajiştilor, păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare,  pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.

Art. 7. - Pășunatul se supune următoarelor reglementări:

(1) Pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele activități:

a) păşunatul se face în baza unor contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;

b) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului rural şi încadrate în peisaj, se face cu avizul custodelui.

(2) Pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt interzise următoarele activități:

a)   amplasarea de locuri de târlire la mai puţin de 50 de metri de albia Crișul Repede ;

b)   lăsatul animalelor nesupravegheate la păşunat;

c)   spălarea animalelor în râul Crișul Repede.

d)  accesul caprinelor

(3) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal;

(4) În perioada de păşunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă şi acordul emis de către custode.

(5) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat.

(6) Câinii vor avea obligatoriu jujeu, ce va fi confecţionat din material lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d=4cm, lungimea l=30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgardă de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia câinelui astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui;

(7) Câinii vor fi vaccinaţi iar proprietarul trebuie să facă dovada vaccinarii acestora;

(8) Adăpatul se va realiza numai în punctele autorizate de custode.

Art. 8. - Proprietarii/administratorii păşunilor verifică starea de sănătate a animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat cu sprijinul specialiştilor sanitar-veterinar autorizaţi şi al reprezentanţilor Camerelor Agricole locale o dată pe sezon de păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizotii sau alte acţiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 9.  - (1) Este interzisă orice intervenție antropică în Habitatele: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition, 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin, 3270 - Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p., 91E0* -  Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), fiind protejate pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă.

(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestor habitate pe suprafața sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

(3) Custodele va elabora studii pentru evidențierea locurilor de păşunat şi capacitatea de suport a păşunilor precum şi perioadele în care se poate păşuna.

Art. 10. - Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca anual să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării Anchetei Pastorale, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Cositul, strânsul şi transportul fânului se poate face şi mecanizat pe baza avizului  custodelui.

Art. 12. - Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu 5 zile lucratoare  înainte  custodele, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.

Art. 13. - Vânătoarea se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului regulament, respectiv:

a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic;

b) suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare;

c) acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora;

d) managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu;

e) planurile de management cinegetic se coreleaza cu planul de management al sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafeţe din situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

f) accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, se face în baza şi cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

Art. 14. - Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi al  custodelui.

Art. 15. - În situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede se interzic:

a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa libera a apei nesituată la gura de apă este îngheţată;

b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

c) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

d) vânătoarea pe suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic şi ale ariei naturale protejate respective în ceea ce priveşte vânătoarea;

Art. 16.

(1) Crișul Repede cu zonele lui inundabile la viituri, lacurile de acumulare şi canalele hidroameliorative din perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt considerate habitate piscicole naturale, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform reglementărilor în vigoare.

(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 17. - Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede aparţin domeniului public de interes naţional.

Art. 18. - Orice activitate ce se desfaşoară în habitatele piscicole naturale va respecta măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 19. (1) Pentru protecţia reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, dar şi pentru iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă în care se interzic următoarele activităţi:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, sol, colectarea gheţii, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă;

d) prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice;

(2) Custodele poate institui zone de cruţare pentru protecţia unor habitate/specii, a unor zone de hrănire sau a unor refugii. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi declarate anual, până la 31 decembrie pentru anul următor.

(3) Zonele de protecţie piscicolă/cruţare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale.

(4) Renunţarea sau instituirea de noi zone de protecţie piscicolă se face la propunerea custodelui.

Art. 20. - Pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum şi utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor este interzis. Face excepţie pescuitul în scop ştiinţific, desfăşurat în cadrul activităţilor de cercetare cu avizul custodelui.

Art. 21. - Acţiunile de protecţie și control a resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe  suprafaţa sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede se organizează în comun de către administratorul resurselor acvatice vii şi custode.

Art. 22.

(1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.

(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să mențină zona curată și,   la părăsirea locului de pescuit, să elimine deșeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deşeuri.

Art. 23. - Aruncarea şi abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzis.

Art. 24. - Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Art. 25.

(1) Exemplarele de Carassius auratus- caras, Ictalurus nebulosus- somn pitic, Pseudorasbora parva- murgoi bălțat şi Lepomis gibbosus- sorete, biban soare vor fi ucise imediat după capturare.

(2) Este interzisă reţinerea în stare vie a exemplarelor menţionate la alin. (1).

Art. 26. - Pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzisă utilizarea ca momeală a peştilor vii indiferent de specie

Art. 27. - Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii este interzisă. Peştii înţepaţi în exteriorul gurii se eliberează imediat în mediul lor natural.

Art. 28. - Pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede construcţiile, indiferent de beneficiar şi­/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 29. - Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede şi în imediata vecinătate se face de către autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, numai după obţinerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 30. - Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de  apă, baraje, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui.

Art. 31.  - Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 32. - Custodele solicită şi deţine copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităţilor din perimetrul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sau din imediata vecinătate a acesteia din care să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

Art. 33.

(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.

(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

Art. 34. - Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede are ca scop conservarea şi refacerea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art. 35.

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui prin încheierea unui Contract de cercetare. Acordul  Academiei Române- Comisia  pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii pentru domeniile de cercetare pentru care este prevazut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de Custode.

Art. 36. Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia Custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele contractuale/protocolului  se stabilesc de comun acord de către părţi, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 37. Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic (specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede)  este interzisă.

Art. 38. Sunt interzise deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia speciilor cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu.

Art. 39. Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie se suportă de către cei vinovaţi.

Art. 40. În situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 41.

(1)                Camparea  este permisă numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

(2)               În zonele de campare sunt interzise:

a)    săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor;

b)   utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

c)    amplasarea de alte amenăjari care degradează peisajul;

(3)                În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spaţiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreţinerea/ecologizarea locului de campare.

(4) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menţionate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediulu-i.

Art. 42. - În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite, turiştii sunt însoţiţi obligatoriu de către agenţi de teren, dacă în Planul de management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare, aprobat, stabilit de custode.

Art. 43. - Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.

Art. 44. - Deschiderea și omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face după omologarea acestora conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.

Art. 45. Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede de către persoane sau instituţii autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport de comun acord cu administraţiile publice locale sau proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

 1. copii sub 10 ani;
 2. voluntarii în baza adresei scrise sau cu contractului de voluntariat semnat de custodele sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede
 3. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede;
 4. personalul Custodelui;
 5. personalul Academiei Române;
 6. personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede;
 7. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, pe bază de legitimaţie;
 8. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;
 9. membrii comunităţilor locale
 10. ghizii de turism angajaţi de Custode;
 11. persoanele cu dizabilități;
 12. proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

Art. 46. Proprietarii/administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.

Art. 47. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de construcţii, aducţiuni, utilităţi. Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.

Art. 48. (1) Aprinderea focului pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este permisă doar în zonele de campare.

(2) Ruperea, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc, precum şi folosirea pentru foc a celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, fără aprobarea autorităților responsabile, sunt interzise.

Art. 49. - Distrugerea respectiv colectarea, de plante sau animale  protejate din situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt interzise.

Art. 50. - Prin excepție de la art. 49, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 51. - Accesul turiştilor însoţiţi de câini în situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 52. Perturbarea liniştii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio în zonele de extravilan din situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede şi în locurile de campare este interzisă.

Art. 53. Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzisă.

Art. 54. - Este permisă pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede folosirea ambarcaţiunilor fără motor şi a celor cu motoare electrice

Art. 55. - Scăldatul pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este permis numai în locurile stabilite și semnalizate ca atare în acest scop.

Art. 56. - Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzis. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt interzise.

Art. 57. - Spălarea autovehicolelor ori utilajelor în apele din perimetrul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzisă.

Art. 58. - Deranjarea animalelor sălbatice, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzisă.

Art. 59. - Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede,  în afara drumurilor publice, respectiv a traseelor tematice este interzisă .

Art. 60. - Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea biodiversităţii.

Art. 61. - Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 62. (1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale  pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obţine un permis temporar de la Custode, contra plăţii tarifului aferent.

Art. 63. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri şi tabere care presupun accesul pe teren în situl  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede fără avizul Custodelui sunt interzise.

Art. 64. Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede este reglementat astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Vizitatorii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede. Deşeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentaţie publică, caselor de vacanţă, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;

e) administratorii unităţilor turistice cât şi alte administraţii/proprietari ce îşi desfăşoară activitatea în situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, evacuează deşeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice sau încheie contracte de prestări servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de salubritate;

Art. 65. Preluarea apei din Crișul Repede prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv avizul custodelui și asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.

Art. 66. Parcarea autovehiculelor se poate face numai în spaţiile desemnate pentru acest scop.

Art. 67. Recoltarea humusului şi decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafaţă a sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, cu excepţia lucrărilor autorizate cu avizul Custodelui.

Art. 68. Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activităţi tradiţionale autorizate sunt permise, cu avizul custodelui.

Art. 69. Recoltarea de ciuperci comestibile, plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 70. Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede sunt interzise. Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitaţile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al Custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Art. 71. Pentru protecţia şi/sau conservarea peisajului, ori biodiversităţii şi evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere şi/sau panouri avertizoare, care vor anunţa pericolul şi vor limita accesul.

Art. 72. Agenţii de teren, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în situl ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, în următoarele situaţii:

a)   starea vremii nefavorabilă;

b)   pericol de viitură.

Art. 73. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 74. Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către personalul cu atribuţiuni de control ai Custodelui şi de către personalul altor instituţiilor statului cu competenţe în zonă. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 75. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 76. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, Custodele are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii/infracțiuni pe raza sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede.

Art. 77. Constituie contravenţie nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuţiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii/infracțiuni.

Art. 78. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul sitului  ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea împreună cu ROSPA0123  Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile la solicitarea custodelui.

Art. 79. Prezentul Regulament se publică pe website-ul custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro

Art. 80. Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.