Regulament ROSCI0061 Defileul Crisului Negru

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0061 DEFILEUL CRIŞULUI NEGRU


 

Aprobat prin O R D I N U L privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru nr. 1073 din 08.06.2016

Art. 1.

(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru revine Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, denumită în continuare custode, în conformitate cu Convenţia de custodie numărul 149 din 7 iulie 2010 încheiată între aceasta şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, respectiv cu actul adițional numărul 2 la convenția de custodie 149/07.07.2010.

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi urmăreşte respectarea acestora.

Art. 2. - Respectarea deciziilor, a condiţiilor de eliberare şi a termenelor de aplicare a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acordul/avizul în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 3.

(1) În perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic, în lipsa documentelor legale.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4. - Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. Pe aceste suprafeţe se pot amplasa perdele de protecţie a pajiştilor.

Art. 5. - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se face cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 6. - Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.

Art. 7.

Păşunatul se supune următoarelor reglementări:

(1) Pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele activităţi:

a) păşunatul care se face în baza unor contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor sau de către titularii acestora;

b) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului rural şi încadrate în peisaj se face cu avizul custodelui.

(2) Pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise următoarele activităţi:

a) amplasarea de locuri de târlire la mai puţin de 50 de metri de albia Crişului Negru;

b) lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat;

c) spălarea animalelor în râul Crişul Negru.

(3) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.

În perioada de păşunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă şi acordul emis de către custode

(4) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, .în limitele stabilite de legislaţia în vigoare

(5) Câinii vor avea obligatoriu jujeu, care va fi confecţionat din material lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d = 4 cm, lungimea l = 30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgarda de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia câinelui, astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui.

Câinii vor fi vaccinaţi iar proprietarul trebuie să facă dovada vaccinarii acestora;

(7) Adăpatul se va realiza numai în punctele avizate de custode.

Art. 8. - Proprietarii/Administratorii păşunilor verifică starea de sănătate a animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat, cu sprijinul specialiştilor autorizaţi sanitar-veterinar şi al reprezentanţilor camerelor agricole locale, o dată pe sezonul de păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizootii sau altor acţiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului-verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 9.

(1) Este interzisă degradarea habitatelor prezente conform planului de management, care sunt protejate pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă

(2) Custodele are obligaţia să semnalizeze prezenţa acestui habitat pe suprafaţa sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.

Art. 10. - Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca, anual, să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Custodele va elabora studii pentru evidențierea locurilor de păşunat şi capacitatea de suport a păşunilor precum şi perioadele în care se poate păşuna.

Art. 11. - Cositul, strânsul şi transportul fânului se fac manual; cositul mecanizat se face pe baza avizului custodelui.

Art. 12. - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se poate face numai cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 13. - Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.

Art. 14. - Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa sitului, imediat după constituirea actelor de punere în valoare.

Art. 15. - În fondul forestier din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru suprafeţele de teren care prezintă interes deosebit sub raportul biodiversităţii se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situaţiile în care acest lucru este posibil.

Art. 16. - Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor se vor adopta şi aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică.

Art. 17. - Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa custodele, cu 5 zile lucrătoare înainte, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.

Art. 18. - Vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile prezentului regulament, respectiv:

a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic;

b) suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare;

c) acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, pe suprafaţa acestora;

d) managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu ;

e) planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafeţe din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru;

f) accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se face în baza şi cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.

Art. 19. - Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi personalul custodelui.

Art. 20. - În situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se interzic:

b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

c) vânătoarea în zonele de linişte a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

d) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic şi ale ariei naturale protejate respective în ceea ce priveşte vânătoarea.

Art. 21.

(1) Râul Crişul Negru cu zonele lui inundabile la viituri din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt considerate habitate piscicole naturale, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui

(2) Autorizaţiile de pescuit şi permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 22. - Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru aparţin domeniului public de interes naţional.

Art. 23. - Orice activitate care se desfăşoară în habitatele piscicole naturale trebuie să respecte măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversităţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 24.

(1) Pentru protecţia reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, dar şi pentru iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă/cruțare în care se interzic următoarele activităţi:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;

d) prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.

(2) Custodele poate institui zone de cruţare pentru protecţia unor habitate/specii, zone de hrănire sau refugii. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi declarate anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art. 25. - Zonele de protecţie piscicolă/cruţare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale.

Art. 26. - Renunţarea sau instituirea de noi zone de protecţie piscicolă/cruțare se face la propunerea custodelui.

Art. 27. - Pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum şi utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor sunt interzise. Face excepţie pescuitul în scop ştiinţific, desfăşurat în cadrul activităţilor de cercetare cu avizul custodelui.

Art. 28. - Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate de personalul custodelui şi sancţionate de personalul cu drept de control, conform legii.

Art. 29. - Acţiunile de protecţie şi control al resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe suprafaţa sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se organizează în comun de către administratorii fondurilor de pescuit şi custode.

Art. 30. - În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale.

Art. 31.

(1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.

(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să menţină zona curată şi, la părăsirea locului de pescuit, să elimine deşeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deşeuri.

Art. 32. - Aruncarea şi abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise.

Art. 33. - Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Art. 34.

(1) Este interzisă reţinerea următoarelor specii de peşti:

a) Gobio uranoscopus – porcuşor de vad;

b) Sabanejewia aurata – dunariţă;

c) Barbus meridionalis – moioagă, mreană vânătă;

d) Gobio kessleri – porcuşor de nisip;

e) Carassius carassius – caracudă;

f) Thymallus thymallus – lipan.

(2) În cazul capturării vreunui exemplar dintre cele menţionate la alin. (1), acesta se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-i fi afectată integritatea.

Art. 35.

(1) Exemplarele de Carassius auratus – caras şi Lepomis gibbosus – sorete, biban-soare vor fi reţinute după capturare şi nu vor fi eliberate în mediul acvatic.

(2) Este interzisă reţinerea în stare vie a exemplarelor menţionate la alin. (1).

Art. 36. - Pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este interzisă utilizarea ca momeală a peştilor vii, indiferent de specie.

Art. 37. - Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii este interzisă.

Art. 38. - Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere în situl ROSCI0061Defileul Crişului Negru în lipsa obţinerii tuturor documentelor legale.

Art. 39. - Cariera Urviş va fi exploatată conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, administratorul acesteia având obligaţia de a pune la dispoziţia custodelui documentele justificative.

Art. 40. - Funcţionarea balastierelor/carierelor, lucrările de închidere şi lucrările de reconstrucţie ecologică se fac pe baza actelor de reglementare legale, cu avizul custodelui.

Art. 41. - Suprafeţele de carieră pe care s-a încheiat exploatarea se supun acţiunii de reconstrucţie ecologică , pe cheltuiala administratorului carierei, conform prevederilor legale în vigoare. Este interzisă folosirea unor asemenea suprafeţe pentru depozitarea de deşeuri industriale sau menajere.

Art. 42. - Custodele are dreptul să verifice modul de respectare a condiţiilor incluse în actele de reglementare pentru toate activităţile extractive, modul de supraveghere a zonelor de extracţie şi conservarea materialului de provenienţă paleobiologică sau minerală.

Art. 43. - Fosilele de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate, ca bunuri ale patrimoniului natural descoperite în perimetrul ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, intră în proprietatea publică a statului.

Art. 44. - Administratorul carierei are obligaţia de a cartografia, borna şi marca perimetrele legale ale carierei existente, cu evidenţierea arealelor de producţie şi zonelor tampon şi să aducă la cunoştinţa custodelui orice modificare a perimetrelor, destinaţiei terenului şi tehnologiei de exploatare, prin depunerea de materiale cartografice/cadastrale însoţite de documentaţia tehnică spre avizare custodelui , conform legislației în vigoare.

Art. 45. - Administratorul carierei are obligaţia să încheie un acord cu custodele, cu valoare juridică, în care să se cuprindă termenele şi categoriile de lucrări pentru reconstrucţia ecologică a carierei.

Art. 46. - În cazul descoperirii de cavităţi naturale – peşteri, geode – în cariere, acestea se conservă de către custode până la studierea şi cartografierea lor, conform legislației în vigoare.

Art. 47. - Administratorul carierei are obligaţia să desemneze persoane de specialitate care să asigure protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, atribuţiile acestora fiind stabilite în legislaţia în domeniu.

Art. 48. - Pe teritoriul ROSCI0061 Defileul Crişului Negru nu este permisă exploatarea de nisip/pietriş, în lipsa actelor care reglementează aceste activităţi.

Art. 49. - Pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru construcţiile, indiferent de beneficiar şi/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 50. - Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi în imediata vecinătate se face de către autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, numai după obţinerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal şi general şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 51. - Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de apă, baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui.

Art. 52. - Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie, precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 53. - Custodele solicită şi deţine copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităţilor din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sau din imediata vecinătate a acestuia, din care să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

Art. 54.

(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară menţionat.

(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Planului de management.

(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.

Art. 55. - Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru are ca scop conservarea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art. 56.

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui prin încheierea unui contract de cercetare. Acordul Academiei Române – Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii, Comisia patrimoniului speologic, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de custode.

Art. 57. - Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele protocolului se stabilesc de comun acord de către părţi, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 58. - Custodele stabileşte măsuri speciale de conservare a biodiversităţii, precum şi de monitorizare a acesteia.

Art. 59. - Custodele iniţiază, atunci când este cazul, acţiuni de repopulare cu specii de plante şi animale dispărute din arealul respectiv, pe baza unor studii avizate de Academia Română, în condiţiile legii.

Art. 60. - Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic – specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa ROSCI0061 Defileul Crişului Negru – este interzisă.

Art. 61. - Sunt interzise deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia speciilor cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 62. - Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor a fost cauzată de activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie se suportă de către cei vinovaţi.

Art. 63. - În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea ecosistemelor, custodele ia măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiei şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 64. - Custodele poate să sprijine din fonduri proprii activitatea de cercetare ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor.

Art. 65. - În situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 66. - Camparea este permisă, în limita locurilor disponibile, numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

Art. 67. - În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite, turiştii sunt însoţiţi obligatoriu de agenţii de teren, dacă în planul de management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare stabilit de custode.

Art. 68. - Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.

Art. 69. - Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac în condiţiile legii, cu avizul custodelui.

Art. 70. - Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru de către persoane sau instituţii autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport, de comun acord cu autorităţile administraţiilor publice locale şi cu proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

a) copiii sub 10 ani;

b) voluntarii, în baza adresei scrise sau a contractului de voluntariat semnat de custodele ROSCI0061 Defileul Crişului Negru;

c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în ROSCI0061 Defileul Crişului Negru;

d) personalul custodelui;

e) personalul Academiei Române;

f) personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul ROSCI0061 Defileul Crişului Negru;

g) împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, pe bază de legitimaţie;

h) personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;

i) membrii comunităţilor locale;

j) ghizii de turism angajaţi de custode;

k) persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;

l) proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0061 Defileul Crişului Negru

Art. 71. - Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor de terenuri.

Art. 72. - Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni, utilităţi. Contravaloarea lucrărilor de refacere va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.

Art. 73. - În zonele de campare sunt interzise:

a) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, precum şi utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

b) amplasarea de alte amenajări care degradează peisajul.

Art. 74.

(1) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducţiuni de apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere sau altele asemenea, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spaţiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreţinerea/ecologizarea locului de campare.

(2) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menţionate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.

Art. 75.

(1) Aprinderea focului pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este permisă doar în zonele de campare.

Art. 76. - Distrugerea, respectiv colectarea de plante sau de animale protejate din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise.

Art. 77. - Prin excepţie de la art. 78, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 78. - Accesul turiştilor însoţiţi de câini în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 79. - Perturbarea liniştii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, în zonele de extravilan din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi în locurile de campare, este interzisă.

Art. 80. - Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl  ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru este interzisă.

Art. 81. - Este permisă pe teritoriul sitului  ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru numai folosirea ambarcaţiunilor fără motor şi a celor cu motoare electrice .

Art. 82. - Scăldatul pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este permis numai în zonele stabilite şi semnalizate ca atare în acest scop.

Art. 83. - Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este interzisă. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise.

Art. 84. - Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este interzisă.

Art. 85. - Deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise.

Art. 86. - Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, în afara drumurilor publice, este interzisă.

Art. 87. - Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea biodiversităţii.

Art. 88. - Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 89. - Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de el şi pe care nu le-a avizat.

Art. 90.

(1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobare şi fără plata tarifelor legale, pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obţine un permis temporar de la custode, contra plăţii tarifului aferent.

Art. 91. - Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice este permisă doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către custode.

Art. 92. - Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri şi tabere care presupun accesul pe teren în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru fără avizul custodelui sunt interzise.

Art. 93.

Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru este reglementat astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru. Deşeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentaţie publică, caselor de vacanţă, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de deşeuri a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;

e) administratorii unităţilor turistice, precum şi alte/alţi administraţii/proprietari ce îşi desfăşoară activitatea în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru elimină deşeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice, sau încheie contracte de prestări servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de salubritate.

Art. 94. - Preluarea apei din Crişul Negru, afluenți sau canale hidroameliorative prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii, fără aviz de gospodărire a apelor, avizul custodelui şi asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.

Art. 95. - Parcarea autovehiculelor se poate face numai în spaţiile desemnate pentru acest scop

Art. 96. - Recoltarea humusului şi decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, cu excepţia lucrărilor autorizate cu acordul custodelui.

Art. 97. - Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activităţi tradiţionale autorizate este permisă, cu avizul custodelui.

Art. 98. - Recoltarea de ciuperci comestibile sau plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 99. - Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru sunt interzise. Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unităţile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Art. 100. - Pentru protecţia şi conservarea peisajului şi biodiversităţii şi evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere şi/sau panouri de avertizare, care vor anunţa pericolul şi vor limita accesul.

Art. 101. - Rangerii, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în situl ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, în următoarele situaţii:

a) starea vremii este nefavorabilă;

b) există pericol de viitură.

Art. 102. - În perimetrul de protecţie semnalizat, accesul autovehiculelor şi parcarea acestora sunt interzise.

Art. 103. - Accesul în Rezervaţia naturală Dealul Păcău este interzis. Accesul se poate realiza numai cu permis din partea custodelui şi în prezenţa unui ranger delegat al custodelui. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe un tarif, stabilit de către custode, în limitele legii.

Art. 104. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 105. - Verificarea aplicării prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţiuni de control al custodelui şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului, în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 106. - În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţiuni de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce constituie contravenţii pe raza sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru.

Art. 107. - Constituie contravenţie nefurnizarea informaţiilor şi datelor, la solicitarea personalului cu atribuţiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii.

Art. 108. - Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul sitului ROSCI0061 Defileul Crişului Negru de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, la solicitarea custodelui.

Art. 109. - Prezentul regulament se publică pe pagina web a custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro

Art. 110. - Prezentul regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.

Art. 111. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.