ROSCI 0049 Crisul Negru

Legături cu alt sit Natura2000: Câmpia Crişului Alb
Suprafaţa: 850 hectare. Lungimea medie: 106 km
Tipuri de habitate prezente în sit: zăvoaie cu Salix Alba (salcie) şi Populus Alba
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
- Mamifere:
liliacul - Myotis dasycneme
- Amfibieni şi Reptile:
tritonul cu creastă - cristatus
buhai de baltă cu burta vărgată - Bombina variegata
broasca ţestoasă europeană - Emys orbicularis
tritonul dobrogean - Triturus dobrogicus
buhai de baltă cu burta roşie - Bombina bombina
- Peşti
mreana vânătă - Barbus meridionalis
petroc - Gobio kessleri
boarţa - Rhodeus sericeus
pietrarul - Zingel zingel
porcuşorul de vad - Gobio uranoscopus
ghiborţ de râu - Gymnocephalus baloni
zvârlogul - Cobitis taenia
răspărul - Gymnocephalus schraetzer
dunăriţa - Sabanejewia aurata
fusar - Zingel streber
avat - Aspius aspius
porcuşor de şes - Gobio albipinnatus
varlarul - Misgurnus fossili
- Nevertebrate
Scoica de râu - Unio crassus
Dealtfel ROSCI0049I este un sit desemnat pentru protecţia speciei Unio crassus
Zona foarte importantă pentru protecţia speciei Unio crassu, care prezintă aici populaţie stabile, cu număr mare de indivizi. Structura pe clase de vârstă şi pe sexe a populaţiei de Unio crassus indică şanse certe de menţinere în viitor, cu condiţia păstrării stării ecologice la parametric apropiaţi celor actuali.
Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată
Mlaştini, turbării, culturi (teren arabil), păşuni, păduri de foioase, alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)
Ca vulnerabilitate se reţine că tocmai construcţiile hidrotehnice sunt principala cauză a degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la
care zona este vulnerabilă sunt: poluarea, defrişările, agricultura intensivă.
Documentaţie:
Banarescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucuresti. 961 p.
Banarescu, P., 2005: Pisces. In: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Roşie a vertebratelor României, Ed. Curtea Veche, Bucuresti.
Organismul responsabil pentru managementul sitului este Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.