Lunca Inferioara a Crisului Repede

Sit Natura 2000 – ROSCI 0104 „Lunca Inferioară a Crişului Repede”

Sit aflat în legătură cu situl Natura 2000 – ROSPA 0103 “Valea Alceului”

Suprafaţă de 656 hectare şi o lungime medie de 101 km

Habitatele prezente în sit sunt:

- Zăvoaie cu Salix alba (salcie) şi Populus alba (plop argintiu)

- Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention

Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

Mamifere

- Liliacul mare cu potcoavă - Rhinolophus ferrumequinum

Amfibieni şi reptile

- Buhaiul de baltă cu burta galbenă – Bombina variegata

- Buhaiul de baltă cu burta roşie - Bombina bombina

Peşti

- Zvârluga - Cobitis taenia

- Porcuşor de nisip - Gobio albipinnatus

- Petrocul - Gobio kessleri

- Răspăr - Gymnocephalus schraetzer

- Boarţa - Rhodeus sericeus amarus

- Dunăriţa - Sabanejewia aurata

- Fusar - Zingel streber

- Pietrarul - Zingel zingel

-Avat - Aspius aspius

Nevertebrate

- Coenagrion ornatum

Clase de habitate: râuri, lacuri, mlaştini, turbării, păşuni, culturi (terenuri arabile)

Situl este o luncă din zona de câmpie a unui râu mare, relativ puţin poluat, cu unele păduri de luncă

În sit se desfăşoară şi activităţi antropice specific zonelor urbanizate

Situl este imporant pentru ihtiofauna bogată precum şi pentru unele specii rare de nevertebrate.

Situl este vulnerabil la poluare din amonte respectiv la lucrări hidrotehnice.

Organismul responsabil pentru managementul sitului, în calitate de administrator este:

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str. Sovata, nr. 27/6, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.