Situri Natura 2000 „în cascadă” pe Crişul Repede (nr. III)

De la izvoarele din Munţii Apuseni şi până la traversarea graniţei cu Ungaria, Crişul Repede adună o salbă de Situri Natura 2000.  Cu excepţia sitului Defileul Crişului Repede – Munţii Piatra Craiului, celelalte patru situri Natura 2000 de pe acest râu sunt administrate de APS Aqua Crisius, care este responsabilă de protejarea speciilor valoroase de floră şi faună precum şi de conservarea habitatelor acestora. virag
Este vorba de Valea Iadei, Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, Crişul Repede amonte de Oradea respectiv Lunca Inferioară a Crişului Repede.
Pe râul geamăn, APS Aqua Crisius administrează rezervaţia Defileul Crişului Negru respectiv ROSCI 0049 pe Crişul Negru.
Vulnerabilităţile comune sunt reprezentate de poluare, turism necontrolat, colectări de plante rare sau medicinale şi, în unele cazuri, lucrări hidrotehnice, defrişări, agricultură intensivă.
I. Valea Iadei
Valea Iadei, important afluent al Crişului Repede, formează un sit Natura 2000 în suprafaţă de aproape 3.000 de hectare. Situl “Valea Iadei” este legat de situl Natura 2000 – „Defileul Crişului Repede – Valea Iadului” şi de rezervaţia naturală “Vârful Cârligaţi”.
Habitatele sunt păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, păduri de fag Symphyto-Fagion sau Asperulo-Fagetum, vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica lângă râurile montane, grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan.
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: tritonul comun - Triturus vulgaris ampelensis, broscuţa cu burta vărgată - Bombina variegata şi liliacul carpatin - Syringa josikaea, specie endemică de arbust, relict glaciar foarte important.
II. Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede (1.818 ha)
Este un habitat puternic antropizat dar important pentru păsările acvatice, îndeosebi iarna când numărul lor în pasaj ajunge până la 30.000.
În habitatele agricole din nordul lacurilor cuibăreşte Emberiza hortulana.
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sunt
Emberiza hortulana, Ciconia (ciconia şi nigra), Aythya nyroca, Egretta (alba şi garzetta), Gavia (arctica şi stellate), Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Mergus albellus, Nycticorax, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Alcedo atthis, Sterna hirundo.
Speciile de păsări migratoare prezente în sit sunt: Fulica atra, Gallinula chloropus, Gallinago gallinago, Larus (cachinnans, canus şi ridibundus, Mergus merganser, Melanitta, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Tachybaptus ruficollis, Tringa ochropus, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Anas (acuta, clypeata, crecca, strepera, penelope, platyrhynchos şi querquedula), Ardea cinerea, Aythya (ferina, fuligula şi marila), Bucephala clangula, Clangula hyemalis, Charadrius dubius, Cygnus olor.
III. Crişul Repede amonte de Oradea (1.859 ha)
Habitatele sunt de pajişte panonică, silvostepă şi stepă euro-asiatică, precum şi zăvoaie de Salix alba şi Populus alba.
Construcţiile hidrotehnice şi lucrările seculare anti-inundaţii sunt principala cauză a degradării sau chiar pierderii habitatelor acvatice caracteristice – fie mlaştini, zone umede sau inundabile.
În sit apar mai multe specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
Dintre mamifere e vorba de vidră (Lutra lutra) şi liliacul Rhinolophus hipposideros;
Dintre amfibieni şi reptile apar tritonul (triturus) comun şi cel crestat, broscuţa (bombina) cu burta vărgată sau roşie şi broasca ţestoasă europeană - Emys orbicularis;
Dintre peşti apar zglăvoaca - Cottus gobio, porcuşorul de vad - Gobio uranoscopus şi mreana vânătă - Barbus meridionalis.
Sunt şi nevertebrate ca scoica de râu - Unio crassus şi lăcusta de munte - Odontopodisma rubripes iar dintre plante, cea mai valoroasă este trifoiaşul de baltă - Marsilea quadrifolia;
Alte specii de peşti protejate şi nemigratoare: porcuşorul de şes - Gobio albipinnatus, boarţa - Rhodeus sericeus amarus, dunăriţa - Sabanejewia aurata, zvârlogul - Cobitis taenia, răspărul - Gymnocephalus schraetzer, pietrarul - Zingel zingel, fusar - Zingel streber şi petrocul - Gobio kessleri;rigo
IV. Lunca Inferioară a Crişului Repede (656 ha)
Este legat de situl Natura 2000 – ROSPA 0103 “Valea Alceului”
Habitatele sunt: zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba precum şi maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
Mamifere: liliacul mare cu potcoavă - Rhinolophus ferrumequinum
Amfibieni: broscuţa (bombina) cu burta vărgată sau roşie
Peşti: zvârluga - Cobitis taenia, porcuşor de nisip - Gobio albipinnatus, petrocul - Gobio kessleri, răspăr - Gymnocephalus schraetzer, boarţa - Rhodeus sericeus amarus, dunăriţa - Sabanejewia aurata, fusar - Zingel streber, pietrarul - Zingel zingel, avat - Aspius aspius
Nevertebrate: Coenagrion ornatum (libelula)
În sit se desfăşoară şi activităţi antropice specifice zonelor urbanizate
Bujori şi orhidei în Defileul Crişului Negru (2.203 ha)
Situl este legat de rezervaţiile naturale “Defileul Crişului Negru la Borz”  şi “Dealul Pacău” (pădure de cer cu bujor banatic şi orhidei)
Habitatele sunt: pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros, păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
- Amfibieni şi reptile: broscuţa cu burta vărgată - Bombina variegata, tritonul (triturus) cu creastă şi comun
- Peşti:  porcuşor - Gobio uranoscopus, petrocul - Gobio kessleri, mreana vânătă - Barbus meridionalis, dunăriţa - Sabanejewia aurata
- Nevertebrate: melcul carenat bănăţean - Chilostoma banaticum
- Plante: bujorul bănăţean - Paeonia officinalis ssp. banatica
Alte specii importante: broasca roşie de pădure sau de munte - Rana dalmatina / temporaria, salamandra salamander, caracuda - Carassius carassius, lipanul - Thymallus thymallus, şarpele de alun - Coronella austriaca, şopârla cenuşie, verde sau de ziduri.
Vulnerabilităţi specifice: accesul necontrolat în peşteri, tăieri ilegale de arbori, păşunat, campări neautorizate, colectare de plante medicinale şi ocrotite, eroziuni şi torenţi.
V. ROSCI 0049 pe Crişul Negru (850 ha)
Habitate cu zăvoaie de Salix Alba (salcie) şi Populus Alba
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
- Mamifere: liliacul - Myotis dasycneme
- Amfibieni şi reptile: tritonul (triturus) cu creastă şi dobrogean, broscuţa (bombina) cu burta roşie sau vărgată, broasca ţestoasă europeană - Emys orbicularis
- Peşti: mreana vânătă - Barbus meridionalis, petroc - Gobio kessleri, boarţa - Rhodeus sericeus, pietrarul - Zingel zingel, porcuşorul de vad - Gobio uranoscopus, ghiborţ de râu - Gymnocephalus baloni, zvârlogul - Cobitis taenia, răspărul - Gymnocephalus schraetzer , dunăriţa - Sabanejewia aurata, fusar - Zingel streber, avat - Aspius aspius, porcuşor de şes - Gobio albipinnatus, varlarul - Misgurnus fossili
- Nevertebrate: scoica de râu - Unio crassus