Anunt de participare din 16.02.2015

Nr. 17/16.02.2015

 

Anunț de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect “Construirea și dotarea Punctului de  Informare Şoimi“, în cadrul proiectului cu titlul “Management integrat conservativ şi participativ al  siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig” SMIS-CSNR 43209.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS, Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0744/514754 fax 0359/416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Durata contractului: maxim 8 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului; din care 6 luni se vor acorda pentru execuția lucrărilor, și 2 luni pentru dotarea Punctului de Informare Șoimi.

3. Valoarea estimată a achiziției: 435.021,00 lei fără TVA.

4. Codul CPV:

Ø 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri;

Ø 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri;

Ø 39000000-2 - Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier;

Ø 38652120-7 – Videoproiectoare;

Ø 30213300-8 - Computer de birou.

 

5. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile obținute prin POS Mediu, Axa Prioritară 4, aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013;

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

7. Obiectul achizitiei directe: achiziţia lucrărilor de construire a unei cladiri cu destinaţia punct de informare pentru siturile din custodia APS AQUA CRISIUS amplasată în localitatea Urvișu de Beiuș, comuna Șoimi, inclusiv asigurarea utilităților și dotarea acesteia cu utilaje tehnologice, echipamente și mobilier în conformitate cu cerinţele descrise în caietul de sarcini (P.T.);

8. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: descărcarea fişierelor electronice anexate la anunţul publicat pe pagina web: www.aquacrisius.ro, sau direct de la  beneficiar situat în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, de luni până vineri între orele: 1000 – 1600

9. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de lucrări.

10. Cerinţe minime de calificare şi selecţie impuse ofertanţilor privind:

În vederea demonstrării îndeplinirii cerinţelor minime de calificare ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

F Declaratie privind eligibilitatea ofertantului (se va prezenta conform formularului A anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (se va prezenta conform formularului B anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Declaratie privind neîncadrarea în prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006 (se va prezenta formular C anexat în cadrul secţiunii II – FORMULARE) la completarea căruia ofertantul va avea în vedere persoanele cu funcție de decizie din cadrul structurii organizatorice a beneficiarului nominalizate de acesta mai jos, în vederea evitării situaţiilor care pot genera un conflict de interese;

Mențiune: Persoane cu funcție de decizie în cadrul structurii organizatorice a beneficiarului responsabile cu implementarea proiectului: Preşedinte - Togor V. Mihai; Manager proiect – Togor Mihai Andrei; Asistent manager - Vlaș Georgiana Anamaria, Responsabil tehnic – Sgindar Daniel şi Responsabil achiziţii - Vonica Ioan-Ovidiu.

F Declaratie pe propria răspundere privind calitatea de participant la procedura; (se va prezenta conform formularului D anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Ordinului 314/12.10.2010 (se va prezenta conform formularului E anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea"conform cu originalul".

F Fisa de informatii generale (se va prezenta conform formularului F anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) din care să reiasă datele de identificare ale ofertantului şi situaţia financiară a acestuia (cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 ani fiscali);

F Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (se va prezenta conform formularului G anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) – conţinând denumirea obiectului contractului/contractelor similare, valori, perioade de furnizare și denumire beneficiari, însoţită de documente justificative/contract/sau părți relevante ale contractului/procese verbale de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor sau finală, din care să reiasă execuția unor lucrări;

F Declaraţie privind lista cu personalul de specialitate propus pentru execuția lucrărilor (se va prezenta conform formularului H anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) care să conțină cel putin următorul personal de specialitate responsabil pentru execuția lucrărilor:

· responsabil tehnic cu execuția (RTE) atestat cf. Ordinului nr.777/2003 de MDRT/MDRAP pentru domeniul I – construcţii C.C.I.A.: minim 1 persoană;

· șef de șantier – inginer în specialitatea C.C.I.A. – minim 1 persoană.

NOTA: Dovada scriptică a deținerii personalului de specialitate responsabil pentru execuția lucrărilor se va face pe baza următoarelor documente:

- prezentarea de către ofertant a copiilor xerox după contractele individuale de muncă (cu excepția datelor confidențiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul/prezentare extras din registrul Revisal/ contracte de colaborare şi/sau de prestări servicii pentru aceștia, sau declarație de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract încheiat în condițiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;

- prezentarea copiilor xerox lizibile conținând mențiunea “conform cu originalul” după diplomele de studii absolvite pentru personalul responsabil cu îndeplinirea contractului, prin care să se dovedească experiența şi specializarea acestora conform cerințelor de mai sus;

-  copii xerox ale autorizațiilor/atestatelor emise de organisme acreditate în domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data depunerii ofertelor.

 

F Declaratie privind lista subcontractantilor, (se va prezenta conform formularului I însoţit de acordul de subcontractare (formular J) anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE), precum și informații concrete privind proporția în care contractul de lucrări/furnizări urmează să fie îndeplinit de subcontractant și specializarea acestora.

Notă: În situaţia în care operatorul economic nu intenţionează să subcontracteze parte din contract, operatorul economic are totuşi obligaţia de a prezenta “formular I “ Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic intenţionează să o subcontracteze”, cu menţiunea “ Nu este cazul”.

F Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (se va prezenta conform formularului K anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE)

F Prezentare certificat ISO 9001:2008 – privind implementarea sistemului de management al calitatii în domeniul lucrărilor de C.C.I.A., sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea "conform cu originalul".

 

11. Oferta va conține:

11.1. propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini (Proiectul tehnic), în acest scop propunerea tehnică va conține:

a) Programul calității propus pentru execuția lucrării;

b) Graficul de execuție al lucrării elaborat în ordinea tehnologică de execuție cu o durată maximă de execuție de 6 luni;

c) perioada de garanție acordată lucrărilor care va fi de minim 2 ani.

Notă: Caietul de sarcini -respectiv Proiectul Tehnic - se poate procura, pe suport electronic, de la adresa Achizitorului din Oradea, str. Szigligeti Ede nr.1, județul Bihor, între orele 10:00- 16:00, tel: 0744 514 754.

11.2 - propunerea financiară - se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta anexat și va conține prețul total în lei fără TVA pentru execuția lucrărilor de construcții, montaj și instalații, furnizarea echipamentelor și dotărilor în conformitate cu cerinţele descrise în Caietul de sarcini (P.T.), inclusiv cheltuielile diverse și neprevăzute prezentate în suma fixă disinctă.  Propunerea financiară va cuprinde pe lângă Formularul de Ofertă și centralizatorul pe obiecte, centralizatorul categoriilor de lucrări, listele cu cantitățile de lucrări, etc.

În centralizatorul pe obiecte ofertantul are obligația de a include distinct și valoarea  cheltuielilor diverse și neprevăzute. La întocmirea prețului se vor respecta coeficienții de recapitulație prevăzuți de legislația în vigoare.

Nota:

F NU se acceptă oferte parțiale.

F Prețul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

F NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

F NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

12. Locul unde se transmit ofertele: Oradea, Szigileti Ede nr. 1, judeţul Bihor.

Notă : Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare (Formularul 2B*) anexat.

 

13. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 19.02.2015 ora 1000;

Notă: orice clarificare privind documentația de atribuire se va solicita în scris la adresa de email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

14. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.02.2015 ora 1700

Notă: beneficiarul va răspunde tot în scris, la numărul de fax/email al operatorilor economici care au solicitat clarificarea, urmând să posteze răspunsul la solicitarea de clarificare în format electronic anexat anunţului publicat pe pagina web: www.aquacrisius.ro, secţiunea “achiziţii” pentru a putea fi vizualizată de către toţi posibilii ofertanţi.

 

15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2015, ora 11:00

 

16. Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 23.02.2015, ora 12:00

 

17. Instrucţiuni de elaborare şi prezentare a ofertelor:

· Limba de redactare a ofertei: limba română;

· Documentele care însoţesc oferta: Scrisoarea de înainte – conform modelului Formular 2B* anexat în cadrul secţiunii II – FORMULARE;

· Oferta va conţine: - documentele de calificare;

- propunerea tehnică;

- propunerea financiară.

· Prezentarea ofertei Un exemplar al ofertei în original se va introduce într-un plic exterior închis corespunzător, sigilat şi netransparent căruia i se va ataşa la exterior documentele care însoţesc oferta (scrisoarea de înainte - Formular 2B*). Propunerea tehnică, Propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corepunzător care apoi se introduc în plicul principal.

Plicul exterior închis corespunzător, sigilat şi netransparent care va conține oferta în  „ORIGINAL”, va fi marcat cu:

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta (“Construirea și dotarea Punctului de Informare Şoimi în cadrul proiectului “Management integrat conservativ şi participativ al siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig” SMIS-CSNR 43209);

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.02.2015, ORA 1200

 

18. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scăzut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de lucrări se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale fără TVA, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, să fie declarată câștigătoare.

 

19. Garantia de bună executie: Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de execuție de lucrări va reprezenta 5% din prețul contractului fără TVA pentru IMM-uri și 10% din prețul contractului fără TVA pentru întreprinderile mari, și se va constitui prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie conform formularului L anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE, sau Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurari, sau prin depunerea de către executant în contul nr. RO43 OTPV 2200 0028 4469 RO06 deschis la Banca OTP Bank, a unei sume echivalente cu 5%  sau 10% din prețul contractului fără T.V.A. Pentru a beneficia pentru garanția de bună execuție în cuantum de 5% IMM-urlie trebuie să completeze forumarul M- Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatie de atribuire in format PDF