Regulament ROSCI0262 Valea Iadei

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0262 VALEA IADEI

Art. 1.

(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0262 Vale Iadei împreună cu ROSPA0015 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului doar suprafața care se suprapune cu ROSCI0262 Valea Iadei revine Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius - denumită în continuare Custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 227/30.03.2011 încheiată între Custode şi Ministerul Mediului şi Pădurilor și a Actelor Adiționale nr. 1/23.02.2012, nr. 2/20.11.2014, nr. 3/22.02.2016 și 4/22.02.2016;

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru şi urmăreşte respectarea acestora.

 

Art. 2. - Respectarea deciziilor, a condiţiilor şi a termenelor de aplicare (valabilitate) a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora. Custodele are obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acord/aviz legale în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 3. (1) În perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

Art.4. Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0262 Vale Iadei împreună cu ROSPA0015 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului doar suprafața care se suprapune cu ROSCI0262 Valea Iadei evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. Pe aceste suprafeţe se pot amplasa perdele de protecţie a pajiştilor.

 

Art. 5. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se face cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 6. Utilizarea raţională a pajiştilor, păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare,  pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.

Art. 7. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:

(1) pe teritoriul sitului ROSCI0262 Vale Iadei cu suprapunere ROSPA0015 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele activităţi:

a) păşunatul care se face în baza unor contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;

b) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului rural şi încadrate în peisaj, se face cu avizul custodelui.

(2) pe teritoriul sitului ROSCI0262 VI cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt interzise următoarele activităţi:

c) amplasarea de locuri de târlire la mai puţin de 25 m de albia minoră a Văii Iadului şi afluenţilor;

d) lăsatul animalelor nesupravegheate la păşunat;

e) spălarea animalelor în Valea Iadului şi afluenţi;

f) accesul caprinelor

(3) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal;

(4) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, în limitele stabilite de legislația în vigoare;

(5) Câinii vor avea obligatoriu jujeu, ce va fi confecţionat din material lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d=4cm, lungimea l=30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgardă de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia câinelui astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui;

(6) Câinii vor fi vaccinați iar proprietarul trebuie să facă dovada vaccinării acestora;

(7) Adăpatul se va realiza numai în punctele avizate de custode;

(8) În perioada de păşunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă şi avizul emis de către custode

 

Art. 8. Proprietarii/administratorii păşunilor verifică starea de sănătate a animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat cu sprijinul specialiştilor sanitar-veterinar autorizaţi şi al reprezentanţilor Camerelor Agricole locale o dată pe sezon de păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizotii sau alte acţiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 9. (1) Este interzisă orice intervenție antropică nereglementată prin lege în Habitatele: 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae), 9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene, 6520 EC Fânețe montane, 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, 8110 Grohotişuri silicatice din etajul montan până în etajul nival, 8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică, 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), fiind protejate pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, cu excepţia celor impuse de situaţiile de urgenţă.

(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestor habitate pe suprafața sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului.

Art. 10. Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca anual să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării Anchetei Pastorale, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. Cositul, strânsul şi transportul fânului se poate face şi mecanizat pe baza avizului  custodelui.

Art. 12. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, se poate face numai cu avizul custodelui în condiţiile legii.

Art. 13. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.

Art. 14. Custodele are dreptul de a verifica tipul, intensitatea şi volumului tratamentelor / tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, structurile de administrare silvică fiind obligate să înainteze custodelui borderoul/ planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului  imediat după constituirea actelor de punere în valoare.

Art. 15. În fondul forestier din situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, suprafeţele de teren care prezintă interes  sub raportul biodiversităţii se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situațiile în care acest lucru este posibil.

Art. 16. Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică.

Art. 17. Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu 5 zile lucratoare  înainte  custodele, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.

Art. 18. Vânătoarea se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului regulament, respectiv:

a. în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic.

b. suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare.

c. acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.

d. managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu;

e. planurile de management cinegetic se coreleaza cu planul de management al sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafeţe din situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului.

f. accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, se face în baza şi cu avizului eliberat de Custodele sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului.

Art. 19. Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi custodelui.

Art. 20. În situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se interzice:

a)  vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

b) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

c) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic şi ale ariei naturale protejate respective în ceea ce priveşte vânătoarea;

Art. 21. (1) Valea Iadului şi afluenţii din perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt considerate sunt conform legii habitate piscicole naturale, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform conform reglementărilor în vigoare.

(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 22. Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului aparţin domeniului public de interes naţional.

Art. 23. Orice activitate ce se desfaşoară în habitatele piscicole naturale respectă măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 24. (1) Pentru protecţia reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, dar şi pentru iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă în care se interzic următoarele activităţi:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, extragerea de nisip şi pietriş, colectarea gheţii, cu excepția celor impuse de situațiile de urgență;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal, cu excepția celor impuse de situațiile de urgență;

(2) Custodele poate institui zone de cruţare pentru protecţia unor habitate/specii, a unor zone de hrănire sau a unor refugii. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi declarate anual, până la 31 decembrie pentru anul următor.

(3) Zonele de protecţie piscicolă/cruţare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale.

(4) Renunţarea sau instituirea de noi zone de protecţie/cruțare piscicolă se face la propunerea custodelui.

Art. 25. Pescuitul, deținerea, reținerea sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află este interzis. Face excepţie pescuitul în scop ştiinţific, desfăşurat în cadrul activităţilor de cercetare cu avizul custodelui.

Art. 26. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul cu drept de control al custodelui, conform legii.

Art. 27. Acţiunile de protecţia a resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe  suprafaţa sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se organizează în comun de către administratorul resurselor acvatice vii şi custode.

Art. 28. Pescuitul este permis numai cu eliberarea capturilor (catch&release) în sectoarele semnalizate ca atare în acest scop. În aceaste sectoare păstrarea peştelui prins este strict interzisă, indiferent de mărime sau specie.

Art. 29. Pe teritoriul ariei naturale protejate se pot practica, numai în sectoarele semnalizate ca atare, următoarele stiluri de pescuit:

 1. Flyfishing- cu maxim 2 muște artificiale, legate pe cârlige fără spin. În cazul în care pescarul posedă doar muște artificiale legate pe cârlige cu spin, aceasta se va aplatiza.
 2. Spinning- cu momeli artificiale echipate cu cârlig simplu fără spin. Folosirea cîrligelor triple este interzisă.
 3. Folosirea minciogului este obligatorie.

Art. 30. Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului în lipsa obținerii tuturor documentelor legale.

Art. 31. În cazul descoperirii de cavităţi naturale- peşteri, geode- pe teritoriul sitului, acestea se conservă de custode până la studierea şi cartografierea lor, conform legii.

Art. 32. Pe teritoriul ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului nu este permisă exploatarea de nisip, pietriş, piatră, sol, în lipsa actelor care reglementează aceste activități.

Art. 33. Pe teritoriul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului construcţiile, indiferent de beneficiar sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 34. Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului şi în imediata vecinătate se face de către autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, numai după obţinerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 35. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de  apă, baraje, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui.

Art. 36. Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 37. Custodele solicită şi deţine copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităţilor din perimetrul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sau din imediata vecinătate a acesteia din care să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

Art. 38. (1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului , se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.

(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului.

Art. 39. Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului are ca scop conservarea şi refacerea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art. 40. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui prin încheierea unui Contract de cercetare. Acordul  Academiei Române- Comisia  pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Comisia patrimoniului speologic, sau alte asemenea pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de Custode.

Art. 41. .  Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia Custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele contractuale/protocolului  se stabilesc de comun acord de către părţi, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 42. Custodele stabileşte măsuri speciale de conservare a biodiversităţii, precum şi de monitorizare a acesteia.

Art. 43. Custodele iniţiază, atunci când este cazul, acţiuni de repopulare cu specii de plante şi animale dispărute, în condiţiile legii.

Art. 44. Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic - specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului-  este interzisă.

Art. 45. Sunt interzise deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia speciilor cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu.

Art. 46. Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie se suportă de către cei vinovaţi.

Art. 47. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea ecosistemelor, custodele ia măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiei şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 48. În situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 49. Camparea  este permisă numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

Art. 50. În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite, vizitatorii sunt însoţiţi obligatoriu de către rangeri. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare, aprobat, stabilit de către custode.

Art. 51. Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.

Art. 52. Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în condiţiile legii cu acordul Custodelui.

Art. 53. Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului de către persoane sau persoane juridice autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare, transport, de comun acord cu administraţiile publice locale sau proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

 1. copii sub 10 ani;
 2. voluntarii în baza adresei scrise sau cu contractului de voluntariat semnat de custodele sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului;
 3. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului;
 4. personalul Custodelui;
 5. personalul Academiei Române;
 6. personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului;
 7. împuterniciţii pentru implementarea regulamentului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului pe bază de legitimaţie;
 8. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;
 9. membrii comunităţilor locale
 10. ghizii de turism angajaţi de Custode;
 11. persoanele cu dizabilități;
 12. proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului;

Art. 54. În cazul în care a fost stabilit și aprobat un cuantum al tarifului de vizitare, accesul în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului fără plata tarifului de vizitare, pentru alte persoane decât cele exceptate de la plata acestui tarif, este interzis.

Art. 55. Accesul in situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este permis numai în zonele stabilite şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt semnalizate acestea.

Art. 56. Proprietarii/administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.

Art. 57. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni, utilităţi. Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.

Art. 58. În zonele de campare sunt interzise:

a)      săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor

b)      utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

c)      amplasarea de alte amenajări care degradează peisajul;

Art. 59. (1) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spaţiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreţinerea /ecologizarea locului de campare.

(2) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menţionate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.

Art. 60. (1) Aprinderea focului pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este permisă doar în zonele de campare.

(2) aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop şi semnalizate este interzisă.

Art. 61. Incendierea, tăierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor sau arbuştilor este interzisă.

Art. 62. Distrugerea respectiv colectarea, de plante sau animale  protejate din situl    ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

Art. 63. Prin excepție de la art. 62, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 64. Accesul turiştilor însoţiţi de câini în situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 65. Perturbarea liniştii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, în zonele de extravilan din situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului şi în locurile de campare este interzisă.

Art. 66. Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

Art. 67. Degradarea podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricăror alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

Art. 68. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzis. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt interzise.

Art. 69. Spălarea autovehicolelor ori utilajelor în apele din perimetrul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

Art. 70. Deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă..

Art. 71. Aruncarea gunoaielor, abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

Art. 72. Orice activitate de automobilism, motociclism sau sau alte mijloace motorizate, pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului în afara drumurilor publice, respectiv a traseelor tematice pentru ciclism, este interzisă.

Art. 73. Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea biodiversităţii.

Art. 74. Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 75. Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de către el și pe care nu le-a avizat.

Art. 76. (1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale  pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obţine un permis temporar de la custode, contra plăţii tarifului aferent.

Art. 77. Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice de interes comunitar este permisă cu avizul custodelui, doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către custode.

Art. 78. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri şi tabere care presupun accesul pe teren în situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului fără avizul Custodelui sunt interzise.

Art. 79. Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Vizitatorii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului. Deşeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentaţie publică, caselor de vacanţă, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;

c) administratorii unităţilor turistice cât şi alte administraţii/proprietari ce îşi desfăşoară activitatea în situl  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, evacuează deşeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice sau încheie contracte de prestări servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de salubritate;

Art. 80. Preluarea apei din Valea Iadului şi afluenţii acesteia prin pompare sau prin orice alt mod fără aviz de gospodărire a apelor şi avizul custodelui este interzisă

Art. 81. Parcarea autovehiculelor se poate face numai în spaţiile desemnate pentru acest scop.

Art. 82. Recoltarea humusului şi decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului cu excepţia lucrărilor autorizate cu avizul custodelui.

Art. 83. Recoltarea de ciuperci comestibile, plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 84. Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului sunt interzise. Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitaţile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al Custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Art. 85. Pentru protecţia conservarea peisajului, biodiversităţii şi evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere şi/sau panouri avertizoare, care vor anunţa pericolul şi vor limita accesul.

Art. 86. Rangerii, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în situl ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, în următoarele situaţii:

a)                  starea vremii nefavorabilă;

b)                 pericol de viitură;

Art. 87. În perimetrul de protecţie semnalizat accesul autovehicolelor şi parcarea acestora este interzisă.

Art. 88. Accesul în Rezervaţia naturală 2.181 Syringa josikea este interzis. Accesul se poate realiza numai cu permis din partea Custodelui şi în prezenţa unui ranger delegat al custodelui. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare, aprobat, stabilit de către custode.

Art. 89. Finanţarea activităţilor pentru managementul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului se asigură din fonduri provenite din:

a) bugetul APS AQUA CRISIUS alocat acestui scop;

b) fonduri structurale;

c) prin implementarea de proiecte cu surse de finanţare diversă;

d) tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilităţile, serviciile si activităţile specifice desfăşurate în aria protejată;

e) sponsorizări, donaţii, venituri realizate din contracte de colaborare sau servicii;

Art. 90. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 91. Verificarea aplicării prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţiuni de control ai custodelui şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 92. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţiuni de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii/infracțiuni pe raza sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului.

Art. 93. Constituie contravenţie nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuţiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii/infracțiuni.

Art. 94. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul sitului ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile la solicitarea custodelui.

Art. 95. În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind monitorizarea, controlul, apărarea şi administrarea sitului  ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunere ROSPA0115 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului, precum şi în activitatea de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  la regimul ariilor naturale protejate, personalul cu atribuţiuni de control al custodelui este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 96. Prezentul regulament se publică pe website-ul custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro.

Art. 97. Prezentul regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.

Art. 98. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.