Regulament ROSCI0068 Diosig

Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig

Art. 1. Situl de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.Scopulinstituirii sitului ROSCI0068 este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice, menţinerea unei interacţiuni armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi speciilor, promovarea păstrării folosinţei tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale,  posibilităţi de recreere sau turism durabil, încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale.

Art. 3. Limitele sitului ROSCI0068 Diosig sunt cele prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 4.Perimetrele în care se vor aplica măsuri specifice de conservare se stabilesc prin planul management al sitului ROSCI0068 Diosig.

Art. 5. (1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0068 Diosig revine APS AQUA CRISIUS,denumită în continuare Custode, în conformitate cu Convenţia de custodie 226/30.03.2011 încheiată între custode şi autoritatea publică central pentru protecția mediului, respectiv cu actul adițional numărul 1 la convenția de custodie nr. 226/30.03.2011

 

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului ROSCI0068 Diosig şi urmăreşte respectarea acestora;

(3) În scopul desfăşurării unei activităţi eficiente, custodele elaborează următoarele documente:

a) Registrul de colaborări - care cuprinde acordurile (protocoale, convenţii) de colaborare între administraţia sitului ROSCI0068 Diosig şi instituţiile care desfăşoară activităţi ştiinţifice, de documentare sau educaţionale în sit;

b) Registrul de cercetări;

c) Registrul de evenimente;

d). Registrul de acorduri, avize şi puncte de vedere.

Art. 6. Respectarea deciziilor, a condiţiilor şi a termenelor de aplicare  a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acord/aviz legale în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Art. 7. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din situl ROSCI0068 Diosig se armonizează de către autorităţile emitente ale acestora cu prevederile planului de management al sitului în termen de 6 luni de la data aprobării acestuia.

Art. 8. Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din situl ROSCI0068 Diosig vor institui de comun acord cu custodele şi după caz cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Art. 9. (1) În perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic, în lipsa documentelor legale.

(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

Art.10. Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. Pe aceste suprafeţe se pot amplasa perdele de protecţie a pajiştilor.

Art. 11. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig se face cu avizul custodelui, în condiţiile legii.

Art. 12. Utilizarea raţională a pajiştilor, păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.

Art. 13. Pășunatul se supune următoarelor reglementări:

(1)Pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele

activități:

a) păşunatul care se face în baza unor contracte încheiate cu proprietarii/administratorii păşunilor;

b) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului rural şi încadrate în peisaj.

(2) Pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig sunt interzise următoarele activități:

a) păşunatul fără contracte încheiate cu proprietarii/administratorii păşunilor;

b) păşunatul cu mai multe animale sau din alte specii decât cele specificate în avizul custodelui;

c) amplasarea de locuri de târlire la mai puţin de 50 de metri de albia Ierului Îngust;

d) lăsatul animalelor nesupravegheate la păşunat;

e) spălarea animalelor în Ierul Îngust;

f) accesul caprinelor.

(3) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal;

(4) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, dar nu mai mult de 2 pentru fiecare turmă sau cireadă;

(5)Câinii vor avea obligatoriu jujeu, ce va fi confecţionat din material lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d=4cm, lungimea l=30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgardă de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia câinelui astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui;

(6) Adăpatul se va realiza numai în punctele avizate de custode.

Art. 14. Custodele monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

Art. 15. (1) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia.

(2) Contractele specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind perioada de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces și trebuie să fie prezentate custodelui pentru verificare în vederea avizării.

(3) În perioada de păşunat, la stână se păstrează copiile următoarelor documente: contract de păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă şi acordul emis de către custode.

Art. 16. Proprietarii/administratorii păşunilor verifică starea de sănătate a animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat cu sprijinul specialiştilor sanitar-veterinar autorizaţi şi al reprezentanţilor camerelor agricole locale o dată pe sezon de păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizotii sau alte acţiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.

Art. 17. (1) Este interzisă degradareahabitatelor: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition, 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, la cel  montan până la cel alpin, 1530* Mlaştini şi stepe sărăturate panonice, 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention, fiind protejate pe întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0068 Diosig.

(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestor habitate pe suprafața sitului ROSCI0068 Diosig.

Art. 18. Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia, ca anual,să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale.

Art. 19. Cositul, strânsul şi transportul fânului se poate face şi mecanizat pe baza avizului custodelui.

Art. 20. (1) Fondul forestier naţional de stat şi privat precum şi vegetaţia forestieră din afara acestuia va fi administrată de către ocoale silvice de stat sau private, legal constituite.

(2) Proprietarii de teren din fond forestier vor încheia obligatoriu contracte de administrare cu structuri silvice de administrare legal constituite conform legii.

Art. 21. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig, se poate face numai cu avizul custodelui în condiţiile legii.

Art. 22. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0068 Diosig se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.

Art. 23. Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor și tăierilor în fondul forestier naţional, şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/ planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa sitului imediat după constituirea actelor de punere în valoare.

Art. 24. În fondul forestier din situl ROSCI0068 Diosig suprafeţele de teren care prezintă interes  sub raportul biodiversităţii se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situațiile în care acest lucru este posibil.

Art. 25. Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică.

Art. 26. Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu 5 zile lucratoare înainte, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.

Art. 27. Vânătoarea se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare șia Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului regulament,respectiv:

a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0068 Diosig, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic;

b)suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare;

c)acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora;

d)managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de zonarea internă şi de includerea acestuia în reţeaua Natura 2000;

e)planurile de management cinegetic se coreleaza cu planul de management al sitului ROSCI0068 Diosig pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafeţe din situl ROSCI0068Diosig.

f)accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0068 Diosig se face în baza şi cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0068 Diosig.

Art. 28. Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi personalul custodelui.

Art. 29. În situl ROSCI0068 Diosig se interzic:

a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa libera a apei nesituată la gura de apă este îngheţată pe mai mult de 70%;

b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

c) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;

d) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic şi ale ariei naturale protejate respective în ceea ce priveşte vânătoarea.

Art. 30. (1)Ierul Îngust cu zonele lui inundabile la viituri, lacurile de acumulare şi canalele hidroameliorative din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig sunt considerate habitate piscicole naturale, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor nr. 159/1.266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.

(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.

Art. 31. Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig aparţin domeniului public de interes naţional.

Art. 32. Orice activitate ce se desfaşoară în habitatele piscicole naturale trebuie să respecte măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.

Art. 33. (1)Pentru protecţia reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0068 Diosig, dar şi pentru iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă în care se interzic următoarele activităţi:

a) pescuitul recreativ/sportiv;

b) efectuarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, sol, colectarea gheţii;

c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;

d) prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice;

(2) Custodele poate institui zone de cruţare pentru protecţia unor habitate și specii, zone de hrănire sau refugii. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi declarate anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art. 34. Zonele de protecţie piscicolă sau cruţare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale.

Art. 35. Renunţarea sau instituirea de noi zone de protecţie piscicolă se face la propunerea custodelui.

Art. 36. Pescuitul şi achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum şi utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilorsunt interzise.

Art. 37. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul cu drept de control al custodelui, conform legii.

Art. 38. Acţiunile de protecţie și control a resurselor acvatice vii şi de pescuit de pe suprafaţa sitului ROSCI0068 Diosig se organizează în comun de către administratorii fondurilor de pescuit şi custode.

Art. 39. (1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.

(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să mențină zona curată și, la părăsirea locului de pescuit, să elimine deșeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deşeuri.

Art. 40. Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Art. 41. (1) Este interzisă reţinerea următorelor specii de peşti:

a)      Umbra krameri- țigănuş

b)      Rhodeus sericeus amarus- boarță

c)      Cobitis taenia- zvărlugă

(2) În cazul capturării vreunui exemplar dintre cele menţionate la alin (1), acesta se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-i fi afectată integritatea.

Art. 42. (1) Exemplarele de Carassius auratus- caras, Ictalurus nebulosus- somn pitic, Pseudorasbora parva- murgoi bălțat şi Lepomis gibbosus- sorete, biban soare vor fi reținute  după capturare și nu vor fi eliberate în mediul acvatic.

(2) Este interzisă reţinerea în stare vie a exemplarelor menţionate la alin. (1).

Art. 43. Pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este interzisă utilizarea ca momeală a peştilor vii, indiferent de specie.

Art. 44. Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii este interzisă

Art. 45. Pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig construcţiile, indiferent de beneficiar şi­/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 46. Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig şi în imediata vecinătate se face de către autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, numai după obţinerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general şi cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului.

Art. 47. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de apă, baraje, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui.

Art. 48. Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.

Art. 49. Custodele solicită şi deţine copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităţilor din perimetrul sitului  ROSCI0068 Diosig sau din imediata vecinătate a acestuia din care să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.

Art. 50. (1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig, se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.

(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0068 Diosig, pentru asigurarea conformității cu prevedrile Planului de management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0068 Diosig.

Art. 51. Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0068 Diosig are ca scop conservarea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art. 52. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui prin încheierea unui contract de cercetare. Acordul Academiei Române- Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii, Comisiei patrimoniului speologic pentru domeniile de cercetare pentru care este prevazut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.

(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului ROSCI0068Diosig pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de custode.

Art. 53. Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele contractuale/protocolului se stabilesc de comun acord de către părţi, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

Art. 54. Custodele stabileşte măsuri speciale de conservare a biodiversităţii, precum şi de monitorizare a acesteia în urma rapoartelor de cercetare care prevăd necesitatea unor astfel de măsuri.

Art. 55. Custodele iniţiază, atunci când este cazul, acţiuni de repopulare cu specii de plante şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de Academia Română, în condiţiile legii.

Art. 56. Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic - specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa ROSCI0068 Diosig -  este interzisă.

Art. 57. Sunt interzise deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0068 Diosig, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia speciilor cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu.

Art. 58. Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie se suportă de către cei vinovaţi.

Art. 59. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea ecosistemelor, custodele ia măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiei şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 60. În situl ROSCI0068 Diosig sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 61. Camparea este permisă, în limita locurilor disponibile, numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.

Art. 62. În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite, turiştii sunt însoţiţi obligatoriu de către agenții de teren. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare, stabilit de custode și aprobat în condițiile legii.

Art. 63. Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.

Art. 64. Deschiderea și omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în condiţiile legii, cu avizul custodelui.

Art.65. Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig de către persoane sau instituţii autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport de comun acord cu administraţiile publice locale sau proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:

a)    copii sub 10 ani;

b)   voluntarii în baza adresei scrise sau cu contractului de voluntariat semnat de custodele sitului ROSCI0068 Diosig;

c)    personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în situl  ROSCI0068 Diosig

d)   personalul custodelui;

e)    personalul Academiei Române;

f)    personalul de serviciu al construcţiilor aflate pe teritoriul ROSCI0068 Diosig;

g)   împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului ROSCI0068 Diosig, pe bază de legitimaţie;

h)   personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;

i)     membrii comunităţilor locale

j)     ghizii de turism angajaţi de custode;

k)   persoanele cu dizabilități;

l)     proprietarii şi administratorii de terenuri din ROSCI0068 Diosig

Art. 66. În cazul în care a fost stabilit și aprobat un cuantum al tarifului de vizitare, accesul în situl ROSCI0068 Diosig fără plata tarifului de vizitare, pentru alte persoane decât cele exceptate de la plata acestui tarif, este interzis.

Art. 67. Accesul in situl ROSCI0068 Diosig este permis numai în zonele stabilite şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt semnalizate acestea.

Art. 68. Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului ROSCI0068 Diosig, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.

Art. 69. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni, utilităţi. Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.

Art. 70. În zonele de campare sunt interzise:

a)      săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor;

b)      utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;

c) amplasarea de alte amenăjari care degradează peisajul;

Art. 71. (1) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spaţiului respectiv, contravaloarea acestuia fiind folosită pentru întreţinerea /ecologizarea locului de campare.

(2) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menţionate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.

Art. 72. (1)Aprinderea focului pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este permisă doar în zonele de campare.

(2) Aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop şi semnalizate este interzisă.

(3) Ruperea, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc, precum şi folosirea pentru foc a celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, fără aprobarea autorităților responsabile, sunt interzise.

Art. 73. Incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor sau arbuştilor este interzisă.

Art. 74. Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi insuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale de către persoane care nu au această atribuţie sau în scopul construirii de adăposturi, amenajări, sunt interzise.

Art. 75. Distrugerea respectiv colectarea, de plante sau animale  protejate din situl  ROSCI0068 Diosig sunt interzise.

Art. 76. Prin excepție de la art. 75, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 77. Accesul turiştilor însoţiţi de câini în situl ROSCI0068 Diosig este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 78.Perturbarea liniştii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio în zonele de extravilan din situl  ROSCI0068 Diosig şi în locurile de campare este interzisă.

Art. 79. Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl ROSCI0068 Diosig este interzisă.

Art. 80. Degradarea podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este interzisă.

Art. 81. Folosirea ambarcaţiunilor fără motor şi a celor cu motoare electrice pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este permisă.

Art. 82. Scăldatul pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este permis numai în locurile stabilite și semnalizate ca atare în acest scop.

Art. 83. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este interzis. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig sunt interzise.

Art. 84. Spălarea autovehiculelor ori utilajelor în apele din perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig este interzisă.

Art. 85. Deranjarea animalelor sălbatice, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este interzisă.

Art. 86. Aruncarea gunoaielor, abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig sunt interzise.

Art. 87. Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig, în afara drumurilor publice, respectiv a traseelor tematice este interzisă .

Art. 88. Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl ROSCI0068 Diosig şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea biodiversităţii.

Art. 89. Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.

Art. 90. Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de către el și pe care nu le-a avizat.

Art. 91. (1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este interzisă.

(2) Persoanele interesate pot obţine un permis temporar de la custode, contra plăţii tarifului aferent.

Art. 92. Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice este permisă doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către custode.

Art. 93. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri şi tabere care presupun accesul pe teren în situl ROSCI0068 Diosig fără avizul custodelui sunt interzise.

Art. 94. Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0068 Diosig este reglementat astfel:

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de orice fel. Turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0068 Diosig. Deşeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;

b) administratorii punctelor de alimentaţie publică, caselor de vacanţă, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig, au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;

c) pentru terenurile situate în intravilan, proprietarii terenului şi/sau administratorii acestora au obligaţia să evacueze deşeurile generate sau abandonate;

d) proprietarii şi/sau administratoriiterenurilor aflate în perimetrul sitului  ROSCI0068 Diosig au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deşeurilor, resturilor menajere şi alte asemenea şi în acelaşi timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafaţa avută în proprietate/administrare;

e) administratorii unităţilor turistice, cât şi alte administraţii/proprietari ce îşi desfăşoară activitatea în situl ROSCI0068 Diosig, evacuează deşeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice sau încheie contracte de prestări servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de salubritate;

Art. 95. Preluarea apei din Ierul Îngust prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii fără aviz de gospodărire a apelor avizul custodelui și asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.

Art. 96. Parcarea autovehiculelor se poate face numai în spaţiile desemnate pentru acest scop.

Art. 97. Recoltarea humusului şi decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafaţă a sitului  ROSCI0068 Diosig, cu excepţia lucrărilor autorizate cu avizul custodelui.

Art. 98. Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activităţi tradiţionale autorizate sunt permise, cu avizul custodelui.

Art. 99. Recoltarea de ciuperci comestibile, plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.

Art. 100. Organizarea de acţiuni specifice Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Internelor se face pe teritoriul sitului  ROSCI0068 Diosig conform prevederilor legale.

Art. 101. Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul sitului ROSCI0068 Diosig sunt interzise. Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitaţile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Art. 102. Pentru protecţia şi/sau conservarea peisajului și biodiversităţii şi evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere şi/sau panouri avertizoare, care vor anunţa pericolul şi vor limita accesul.

Art. 103. Rangerii, custozii sau conducătorii de grup au obligaţia să interzică accesul în situl ROSCI0068 Diosig, în următoarele situaţii:

a.  starea vremii nefavorabilă;

b.  pericol de viitură;

Art. 104. În perimetrul de protecţie semnalizat accesul autovehiculelor şi parcarea acestora este interzisă.

Art. 105. Finanţarea activităţilor pentru managementul sitului  ROSCI0068–Diosig se asigură din fonduri provenite din:

a) bugetul Asociației Pescarilor Sportivi AQUA CRISIUS alocat acestui scop;

b) fonduri structurale;

c) prin implementarea de proiecte cu surse de finanţare diversă;

d) tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilităţile, serviciile si activităţile specifice desfăşurate în aria protejată;

e) sponsorizări, donaţii, venituri realizate din contracte de colaborare sau servicii;

Art. 106. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 107. Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către personalul cu atribuţiuni de control ai custodelui şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului, în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 108. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţiuni de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii pe raza sitului ROSCI0068 Diosig.

Art. 109. Constituie contravenţie nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuţiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii.

Art. 110. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul sitului  ROSCI0068 Diosig de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile la solicitarea custodelui.

Art. 111. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţiuni de control al custodelui şi de către personalul altor instituţii ale statului în baza competenţelor legale.

Art. 112. În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind monitorizarea, controlul, apărarea şi administrarea sitului  ROSCI0068 Diosig, precum şi în activitatea de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  la regimul ariilor protejate personalul cu atribuţiuni de control este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 113. Prezentul regulament se publică pe pagina web a custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro

Art. 114.Prezentul regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.

Art. 115.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.