Specii protejate ROSCI0068 Diosig

ROSCI0068 Diosig

Tipuri de habitate:

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition,

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, la cel  montan până la cel alpin,

1530* Mlaştini şi stepe sărăturate panonice,

91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention

Specii de mamifere:

1335 Spermophilus citellus -popândău european

Specii de plante:

4110 Pulsatilla pratensis ssp. hungarica

1428 Marsilea quadrifolia

Specii de pești:

Umbra krameri- țigănuş

Rhodeus sericeus amarus- boarță

Cobitis taenia- zvărlugă

Carassius carassius -caracudă

Lota lota -mihalț


Alte specii de floră și faună:

Bufo viridis

Hyla arborea

Pelobates fuscus

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana ridibunda

Natrix natrix