SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ACHIZIȚII

Invitaţie de participare


Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor, descrise în caietul de sarcini, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU53 ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin  programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.222,18 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinatare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de consultanta in achizitii pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descris în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: Pe toata perioada de implementare a proiectului ROHU 53

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie  la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in transe, in maxim 5 zile lucratorare dupa validarea de catre controlul de prim nivel din cadrul BRECO a  primelor plati aferente contractelor de servicii sau de furnizare incheiate de achizitior in cadrul contractului pentru a fi confirmata de finantator conformitatea si corectitudinea achizitiei in cadrul programului de finantare.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) Ofertantul trebuie sa aiba experienta similara in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene FEDR  in cadrul programului de cooperare transfrontaliera de la granita Romania - Ungaria. Prin experienta similara se intelege cel putin un contract de prestari servicii de consultanta (in domeniul achizitiilor sau in domeniul managementului investitiei), servicii receptionate partial sau total in cadrul unui proiect implementat fie in perioada de programare 2007-2013 (HURO) fie in cea 2014-2020 (ROHU) a programului de cooperare transfrontaliera.

c) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Dumitraș Gheorghe Sorin - Vicepreşedinte , Togor Mihai-Andrei-Manager proiect , Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii,  Georgiana Vlaș,  Mureșan Paula, Roșu Mihaela in calitate de personal implicat.

 

d) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari / asociati / administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi  procedura de  achizitie.

e) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei partin din contract, subcontractarea totala nu este acceptata, si va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta.

f) ofertantul trebuie sa aiba cunostinte de limba engleza (scris si citit) si de operare pe calculator.

13. Oferta va conține:

 

A. scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare

B. Documente de calificare :

- informatii privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii  si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat in domeniul contractului.

 

- declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani Formular nr. 3

- dovada privind experienta similara : contract de prestari servicii, dovada receptionarii serviciilor, alt document care confirma indeplinirea contractului si prestarea serviciilor similare.

- informatii generale privind angajaţii – formular nr. 4

- Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 4

- Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 5 sau model CV Europass.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 6

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 7 ;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  8

 

C. propunerea financiară - va conține prețul total în lei fara Tva si  cu Tva pentru prestarea serviciilor si detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului  orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata.

Propunerea financiara va include toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii pentru realizarea contractului, prezentarea duratei de timp necesară pentru prestare dupa primirea comenzii in scris de la achizitor cu privire la realizarea achizitiei.

 

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de consultanta in achizitii pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.10.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 01.10.2018 ORA 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 24.09.2018 ora 16:00

F Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359- 416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F NU se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 01.10.2018 Ora 12.00.

 

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF