Achiziţie echipament birou şi IT

 

Nr. 5300/09.10.2018                                                                                 

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea furnizarii bunurilor furnizare având ca obiect “Achiziţie echipament birou şi IT”, descrise în caietul de sarcini, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU53 ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finanțat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 18.733,31 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software; 48517000-5 Pachete software IT

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinațare și cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: „Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53” descris în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de furnizare bunuri;

8. Durata contractului:

a) Termenul de furnizare  este 31.10.2018.

b) Perioada de valabilitate a contractului  va acoperi perioada de la semnarea contractului până la livrare, predare prinmire și recepție produse, și se menține inclusiv până la expirarea perioadei de garanție oferită produselor.

 

9. Limba de redactare a ofertei: română;

10.  Pretul va fi exprimat în moneda în care se va încheia contractul adică moneda RON.

 

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire și bunuri, iar plata aferentș produselor furnizate se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea facturii de către achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a furniza bunurile prevăzute în prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Documente obligatorii: prezentarea Certificatului Constatator emis de ORC valabil la data limită de depunere a ofertei sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

b) ofertantul trebuie să nu se afle în situații de conflict de interese cu achizitorul pentru a evita  orice situaţie în care persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat și subcontractanților în cazul în care aceștia sunt nominalizați în oferta depusă.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și a celor implicate în procesul de evaluare și selecție sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entități juridice care au acționari/asociați/administratori comuni cu ai altor ofertanți și/sau subcontractanți entități juridice participante la aceeași  procedură de  achiziție.

d) Ofertantul va declara subcontractanții în cazul în care se dorește subcontractarea unei părți din contract și va prezenta în detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta. Subcontractarea totală nu este acceptată.

e) Furnizorul va oferi o garanție a produselor de cel puțin 2 ani de la data recepției de către achizitor. Furnizorul va garanta că produsele sunt noi și ca acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție, certificate de calitate/conformitate, manual de utilizare în limba română.

13. Oferta va conține:

 

A. Scrisoare de înaintare a ofertei

Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul și datele sale de identificare

B. Documente de calificare:

- informații privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care să rezulte asociații sau acționarii și administratorul/ii ofertantului, și codul CAEN autorizat în domeniul contractului, sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor și partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 3

- contract de subcontractare, declarație privind lista conflictului de interese, declarație de imparțialitate pentru subcontractant în cazul în care se nominalizează subcontractanți în procedură.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 4;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirmă ca nu are legături cu alte firme ofertante la aceeași procedură de achiziție Formular nr.  5

 

C. propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fără Tva și cu Tva și prețul unitar pentru fiecare produs în parte fără TVA și cu TVA. Propunerea financiară va include toate costurile care le va genera livrarea și recepția produselor pentru furnizor.

Propunerea financiară va conține mențiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia specificațiile tehnice ale produselor ofertate, termenul de livrare asumat, detalii privind garanția și perioada acoperită de garanție pentru a dovedi respectarea condițiilor de participare și a cerintelor din caietul de sarcini.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe colțul dreapta sus a paginii, se vor insuși prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului și se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53”);
  2. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 22.10.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 22.10.2018  ORA 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare și/sau a clarificărilor este 12.10.2018 ora 13.00

F Pentru informatii suplimentare ne puteți contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 22.10.2018 Ora 12.00.

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF