Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

Nr. 5405/09.11.2018

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestării de Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic, descrise în Caietul de sarcini, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon -0744 514 754,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.374,79 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.961,21 lei, rezultând un total de 37.336,00 lei inclusiv TVA, respectiv 8.000 euro inclusiv TVA, la cursul  INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

 

3. Codul CPV: 79311200-9 Servicii de realizare de studii;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic” descrise în Caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Oferta va conține:

 

9.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- metodologia/organizarea concepută de prestator pentru a atinge specificațiile din Caietul de sarcini;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului detalitată pe faze/rapoarte ce fac obiectul Caietului de sarcini.

9.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA (Formular 1)

Formularul de ofertă va fi însoțit de o Anexă (Formular 2) - centralizator de prețuri/raport în care ofertantul va detalia prețul total din Formularul de ofertă pe fiecare raport păstrând proporția precizată la pct. 4 din Caietul de sarcini;

9.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (Formular 3).

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.11.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 21.11.2018 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 21.11.2018 ora 12:00.

 

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

 

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF