SERVICII DE REALIZARE A CONCEPTULUI DE ECOTURISM AL ZONEI

Nr. 5479/03.12.2018                                                                                                                                 Aprob.

Vicepreşedinte

Dumitraș Gheorghe Sorin

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestării de Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei, descris în Caietul de sarcini, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0744 514 754,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 136.855,88 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 26.002,62 lei, rezultând un total de 162.858,50 lei inclusiv TVA, respectiv 35.000 euro inclusiv TVA, la cursul  INFOREURO din luna decembrie 2018, unde 1 euro = 4,6531 lei.

 

3. Codul CPV: 90712400-5 Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei” descris în Caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui Contract de prestări servicii;

8. Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- descrierea metodologiei/organizarea concepută de prestator pentru realizarea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului detalitată pe componentele/serviciile solicitate prin Caietului de sarcini.

 

8.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1)

Formularul de ofertă va fi însoțit de o Anexă - centralizator de prețuri în care ofertantul va detalia prețul total din Formularul de ofertă pe fiecare componentă păstrând proporția menționată în Caietul de sarcini; – (Formular 2)

 

8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 3)

 

9. Cerințe de Calificare

Ofertantul trebuie să dovedească experiență similară în domeniu, prin prezentarea principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani (minim un contract care să acopere unul dintre următoarele subiecte: concept de ecoturism/turism durabil în natură, program de dezvoltare a ecoturismului/turismului durabil în natură, un plan de interpretare pentru o destinație, o regiune sau o țară, ACCEPTATE/AVIZATE de beneficiari).

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei, descris în caietul de sarcini”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.12.2018 ORA 11.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 17.12.2018 ora 10:00.

 

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 17.12.2018 ora 11:00.

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF