LEGEA PESCUITULUI- OUG 23/2008

 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul si acvacultura Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, necesar administrarii sectorului pescaresc, prin conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comunitara in domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta,

in vederea: - cresterii absorbtiei fondurilor europene alocate sectorului pescaresc prin Fondul european pentru pescuit; - restructurarii institutionale a sectorului pescaresc; - finalizarii urgente a privatizarii fermelor piscicole, in vederea absorbtiei fondurilor europene; - reducerii birocratiei;

 

- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizatiilor de pescari; - eficientizarii administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii; - sprijinirii organizatiilor de producatori si a fermelor piscicole, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, cand aceste activitati se realizeaza: a) pe teritoriul Romaniei; b) in apele de sub jurisdictia nationala a Romaniei de catre nave sub pavilion roman sau sub pavilionul altor state.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile privind:

a) organizarea si administrarea sectorului pescaresc;

b) conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;

c) politica structurala;

d) administrarea capacitatii flotei de pescuit;

e) acvacultura;

f) procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura;

g) organizarea pietei produselor pescaresti;

h) cercetarea stiintifica in domeniul pescaresc;

i) controlul si respectarea legislatiei in domeniu;

j) relatiile internationale;

k) raspunderi si sanctiuni.

(3) Prezenta ordonanta de urgenta reprezinta cadrul general de reglementare, pe baza caruia se emite legislatia secundara pentru sectorul pescaresc.

ART. 2 In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. acvacultura - cresterea sau cultivarea de vietuitoare acvatice cu tehnici destinate maririi peste capacitatea naturala a mediului a productiei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice;

2. amenajare piscicola - unitatea de baza a acvaculturii, reprezentata de helesteu, iaz, viviera flotabila, statie de reproducere artificiala sau de alte instalatii destinate acvaculturii;

3. ape continentale - toate apele de suprafata, statatoare si curgatoare, subterane, aflate in interiorul liniei de baza, de la care se masoara intinderea apelor teritoriale;

4. ape maritime interioare - apele astfel cum sunt definite in legislatia romaneasca in domeniu si in tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte;

5. captura totala admisibila (TAC) - cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice, apartinand unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare, care se poate extrage anual fara a afecta capacitatea de regenerare naturala;

6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat in GT si puterea acesteia exprimata in kW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma si/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave;

7. captura - cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice pescuite ori recoltate din apele maritime sau continentale, exprimata in kilograme ori in numar de exemplare;

8. centru de prima vanzare - locul unde se efectueaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit sau din acvacultura;

9. cota - partea din captura totala admisibila din fiecare specie ori grup de specii, care se aloca persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale de pescuit;

10. efort de pescuit - produsul capacitatii si al activitatii unei nave/ambarcatiuni pescaresti; cand este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni - suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin grupului;

11. exploatare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii astfel incat sa nu fie compromisa viitoarea exploatare a acestora si sa nu aiba un impact negativ asupra ecosistemelor marine;

12. fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - documentul in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit care activeaza la pescuitul comercial in apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate si tehnica de pescuit, zona de pescuit si proprietarul;

13. inspector piscicol - persoana fizica autorizata pentru a efectua inspectiile si controalele privind respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii si comercializarii pestelui;

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, in care sunt inregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

15. nava de pescuit - orice nava sau ambarcatiune echipata pentru pescuit comercial;

16. nava auxiliara de pescuit - orice nava sau ambarcatiune care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit stationar;

17. pescarie - ansamblul de activitati care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui. Acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;

18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din ape maritime si continentale, cu respectarea masurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;

19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in domeniul pescuitului;

20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat in capturi sau in efort de pescuit;

21. port de baza - locul de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor;

22. prima vanzare - acea vanzare care se realizeaza pentru prima data pe teritoriul national si care stabileste prin documente pretul produsului;

23. procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura-ansamblul operatiunilor care modifica caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, avand drept scop pregatirea lor pentru comercializare;

24. punct de debarcare - locul unde navele de pescuit in apele maritime si continentale descarca pestele in vederea expedierii spre centrele de prima vanzare;

25. resurse acvatice vii - speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile;

26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele si dispozitivele utilizate in activitatea de pescuit;

27. pescar profesionist - persoana fizica autorizata, conform reglementarilor legale in vigoare, sa practice pescuitul in scop comercial;

28. licenta de pescuit - actul administrativ care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitate de pescuit comercial;

29. autorizatie de pescuit - actul administrativ prin care se autorizeaza o persoana fizica sau juridica sa exercite o activitate speciala care are legatura cu pescuitul si acvacultura;

30. permis de pescuit - documentul individual si netransmisibil prin care se atesta dreptul de pescuit;

31. unelte de pescuit - sculele si echipamentele utilizate la pescuitul in ape maritime interne si continentale;

32. plasa - reteaua de fibre textile care are urmatoarele elemente caracteristice si dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), marimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime si latime;

33. setca - unealta de pescuit de tip retea, formata dintr-un singur perete de plasa, care este prevazuta cu elemente de armare - la partea superioara plute, iar la partea inferioara plumbi -, care retine pestele prin incurcare si agatare; 34. setca de calcan - reteaua de fire textile care formeaza un singur perete de plasa, prevazuta cu elemente de armare (plute, plumbi), cu marimea laturii ochiului de plasa a = 180 - 200 mm, respectiv 2a = 360 - 400 mm;

35. setca de rechin - reteaua de fire textile care formeaza un singur perete de plasa, cu marimea laturii ochiului a = 100 - 200 mm, respectiv 2 a = 200 - 400 mm; elementele de armare (plute, plumbi) sunt dispuse pe partea superioara si inferioara a plasei, astfel incat sa se realizeze procesul de pescuit pe fundul apei si nu in masa ei;

36. ava - reteaua de fire textile care formeaza mai multi pereti de plasa, cu diferite marimi ale laturii ochiului;

37. setca monofilament - reteaua de plasa formata dintr-un singur fir, netextil, cu diferite marimi ale laturii ochiurilor de plasa;

38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de catre o sursa de curent electric, care foloseste sisteme ce creeaza unde electrice in apa, electrocuteaza resursele acvatice vii, aducandu-le la suprafata apei, unde pot fi usor pescuite.

CAP. II Organizarea si administrarea sectorului pescaresc

ART. 3 Responsabilitatea privind definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente in apele maritime si continentale, la acvacultura, la procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura revine autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 4

(1) Elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in apele maritime si continentale, la acvacultura, la organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura, precum si implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, cu sediul in municipiul Bucuresti, ale carei structura, organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura este autoritate de management al programului operational sectorial in domeniul pescuitului si acvaculturii.

ART. 5 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura isi exercita atributiile in teritoriu prin structuri proprii.

ART. 6

(1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este format din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 7 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura asigura realizarea masurilor din domeniul specific, precum si a masurilor in executarea regulamentelor Uniunii Europene.

CAP. III Conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii

SECTIUNEA 1 Activitatea de pescuit in apele maritime si continentale

ART. 8 Politica privind pescuitul in apele maritime si continentale se va realiza prin:

a) masuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricarei alte masuri care sa fie determinata de starea resurselor;

b) masuri de protejare si regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuala a TAC-lui si a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibitie, a zonelor protejate si a zonelor de crutare, precum si a masurilor preventive;

c) masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna rationalizare a efortului de pescuit;

d) reglementari privind pescuitul recreativ/sportiv;

e) stabilirea sistemelor de control si de inspectie a activitatilor de pescuit;

f) integrarea activitatilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate in planurile de management ale ariilor respective.

ART. 9 Accesul la resursele acvatice vii se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 10

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc masuri de reglementare a efortului de pescuit si cota alocata.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit in functie de caracteristicile acestora in cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;

b) limitarea timpului alocat activitatii pescuitului;

c) stabilirea numarului de unelte utilizate la pescuit;

d) interdictia pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit si nave de pescuit.

(4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate stabili, prin decizie a presedintelui, si alte masuri de refacere si conservare a resurselor acvatice vii.

ART. 11

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, in scopul realizarii unui pescuit durabil in conditiile minimalizarii efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice si speciilor auxiliare, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit in afara celor stabilite este interzisa.

(3) In scopul protectiei investitiilor producatorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, dupa caz.

ART. 12

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, stabileste dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezinta resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.

(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementate nu pot fi retinute, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat dupa capturarea lor, indiferent de starea acestora.

(4) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si dezvoltarii durabile, se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(5) Pentru apele care constituie frontiera de stat, perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane. (6) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura conditioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, in baza unor reglementari specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(7) Paza resurselor acvatice vii se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a Masuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

ART. 13

(1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunica schimbarea proprietarului catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea eliberarii unei noi licente de pescuit.

(3) Neutilizarea navei/ambarcatiunii de pescuit pe o durata de 60 de zile in perioada de valabilitate a licentei de pescuit este considerata o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedandu-se la anularea licentei si la excluderea definitiva a navei/ambarcatiunii din fisier.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit.

ART. 14

(1) In situatia in care caracteristicile specifice ale unei pescarii recomanda limitarea efortului de pescuit sau masuri specifice de conservare, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate conditiona exercitarea activitatii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii stiintifice si eliberarea unei autorizatii de pescuit, cu caracter temporar, complementara licentei de pescuit, si care va trebui sa fie tinuta la bord.

(2) Autorizatia de pescuit contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit si la cota alocata pe specii.

(3) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activeaza in aceeasi zona de pescuit poate primi o autorizatie colectiva de pescuit.

(4) Autorizatia de pescuit se elibereaza si in cazul exercitarii activitatii de pescuit in ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitatii romane.

(5) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, se stabilesc conditiile de atribuire si modelul autorizatiilor de pescuit, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 15

(1) Contravaloarea licentelor de pescuit, a permiselor de pescuit si a autorizatiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul taxelor de licentiere si autorizare se stabileste prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 3-a

Masuri de administrare a pescuitului

ART. 16 Atribuirea dreptului de pescuit se face in baza licentelor si/sau, dupa caz, a autorizatiilor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 17

(1) Pentru imbunatatirea administrarii si controlului activitatilor de pescuit, precum si pentru a favoriza planificarea, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura dispune distribuirea drepturilor de pescuit intre navele sau grupurile de nave care activeaza intr-o zona de pescuit.

(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprima in cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate in zonele de pescuit.

(3) Criteriile de distribuire sunt urmatoarele:

a) activitatea de pescuit exprimata in volum de capturi, efort de pescuit sau perioada de activitate in zona, dupa caz; b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcatiunilor de pescuit;

c) ceilalti parametri ai navelor/ambarcatiunilor si posibilitatile acestora de pescuit;

d) folosirea capacitatilor de productie;

e) conditiile sociale si de munca la bordul navelor/ ambarcatiunilor.

ART. 18 In scopul utilizarii optime a resurselor acvatice vii, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, impreuna cu grupurile de producatori, reglementeaza procedura de planificare a activitatii de pescuit, care trebuie sa contina prevederi minime privind esalonarea capturilor pe specii sau grupuri de specii, sectoare si perioade de timp, in functie de posibilitatile de exploatare a resurselor acvatice vii.

SECTIUNEA a 4-a

Monitorizarea activitatii de pescuit

ART. 19 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea in timp real a intrarilor si iesirilor din port, a stationarilor navelor/ ambarcatiunilor in zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstante.

ART. 20

(1) La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, in termenii stabiliti de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcatiuni nepuntate, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 21

(1) Navele/ambarcatiunile care descarca capturile pe teritoriul national trebuie sa prezinte structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienta, precum si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion roman, care descarca produsele pescaresti in afara teritoriului national, au obligatia de a comunica datele cuprinse in declaratia de debarcare Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta.

ART. 22

(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion roman comunica Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinand statelor terte vor trebui sa obtina autorizatie de transbordare, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

SECTIUNEA a 5-a

Pescuitul recreativ/sportiv in apele maritime si continentale

ART. 23

(1) Prin pescuit in scop recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal eliberat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se vor stabili conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Pescuitul recreativ/sportiv se exercita in amenajarile piscicole si in lacurile de acumulare, in conditiile si pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau de administratorul acestora.

ART. 24 In scopul asigurarii protectiei si conservarii resurselor acvatice vii si al evitarii conflictelor de interese intre activitatea de pescuit comercial si cea de pescuit sportiv, se stabilesc conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in apele maritime si continentale astfel:

a) in apele curgatoare si statatoare din zona montana, numai cu o singura undita cu maximum doua carlige sau cu o lanseta;

b) in apele din zona colinara si de ses, pe tot cursul Dunarii si pe bratele sale, in Delta Dunarii, cu maximum 4 undite sau 4 lansete cu cate doua carlige fiecare;

c) in apele teritoriale ale Marii Negre, cu maximum doua undite, doua lansete sau o taparina, cu cate 10 carlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) in apele din zona colinara si de ses, pe Dunare, in Delta Dunarii si in apele maritime un pescar sportiv poate retine din captura maximum 5 kg de peste/zi sau numai un singur peste, daca greutatea lui depaseste 5 kg;

f) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar maximum 10 bucati, in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan si coregon.

ART. 25

(1) La libera lor initiativa, pescarii se pot constitui in asociatii de pescari sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul imbunatatirii conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si de reprezentare a acestora.

(2) Asociatiile de pescari sportivi pot stabili ca regula practicarea pescuitului recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, in zona lor de competenta.

CAP. IV

Politica structurala si administrarea capacitatilor de productie

ART. 26 Politica organizarii sectorului de pescuit se realizeaza prin masuri:

a) destinate perfectionarii persoanelor care activeaza in sector;

b) de sprijinire a organizatiilor de producatori si a altor forme asociative;

c) pentru constructia, modernizarea si reconversia navelor de pescuit;

d) de adaptare a capacitatii flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) de stabilire si schimbare a porturilor de baza;

f) de reglementare a descarcarii si a primei vanzari a produselor pescaresti, indiferent de originea acestora. SECTIUNEA 1

Agentii sectorului pescaresc

ART. 27 Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care detin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultura se pot constitui, la libera lor initiativa, in organizatii de producatori, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil si al imbunatatirii conditiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora. ART. 28 Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea normelor adoptate de organizatie, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare.

ART. 29

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Activitatea economica desfasurata in zonele geografice in care organizatiile s-au constituit reprezinta criteriul principal de recunoastere.

ART. 30

(1) Recunoasterea organizatiilor de producatori se face prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura retrage recunoasterea organizatiilor de producatori in situatia in care acestea nu mai indeplinesc criteriile de recunoastere.

ART. 31 Asociatiile si alte entitati asociative legal constituite, precum si organizatiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entitati reprezentative in procesul consultativ de adoptare a deciziilor.

SECTIUNEA a 2-a Flota de pescuit

ART. 32

(1) In cadrul Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura se constituie Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, in care se mentioneaza toti parametrii tehnici ai navelor si ambarcatiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flota.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(3) Inscrierea in Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit nu scuteste proprietarul navei/ambarcatiunii de indeplinirea obligatiei de inscriere in registrul comertului sau in alte registre publice existente.

ART. 33 Construirea, modernizarea si reconversia navelor si ambarcatiunilor de pescuit se realizeaza in cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente in zonele de pescuit si tinand cont de obligatiile internationale asumate.

ART. 34

(1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura autorizeaza construirea navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman, astfel incat acestea sa nu depaseasca capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licente de constructie, emisa de presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si de Autoritatea Navala Romana.

(3) In licenta de constructie se inscriu datele de identificare a navei, portul de baza si navele/ambarcatiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitatii de pescuit.

ART. 35

(1) Modernizarea si reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele nationale si comunitare in ceea ce priveste echipamentele de pescuit, asigurarea securitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit, perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord, precum si protectia mediului.

(2) In situatia in care lucrarile de modernizare si reconversie implica cresterea performantelor de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se radiaza alte nave/ambarcatiuni inscrise in Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit in echivalentul capacitatii surplusului de efort dobandit dupa modernizare.

(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

ART. 36 Inscopul adaptarii flotei la situatia zonelor de pescuit, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

ART. 37

(1) Oprirea definitiva a activitatii navelor de pescuit se aplica acelor nave care activeaza in zone de pescuit, a caror situatie necesita o adaptare structurala pe termen lung, in scopul reducerii efortului de pescuit si al favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.

(2) Oprirea definitiva a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina radierea acesteia din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

ART. 38

(1) Prin oprirea temporara a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pe o perioada de timp determinata.

(2) Oprirea temporara este o masura conjuncturala care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstante exceptionale.

SECTIUNEA a 3-a Stabilirea porturilor de baza si schimbarea portului de baza

ART. 39

(1) Portul de baza pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in apele maritime si continentale ale Romaniei este acela de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.

(2) In cazul navelor/ambarcatiunilor sub pavilion romanesc, care pescuiesc in afara apelor maritime si continentale ale Romaniei, portul de baza este acela cu care se mentine o legatura socioeconomica importanta.

(3) Cerintele pentru stabilirea si schimbarea porturilor de baza sunt stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

SECTIUNEA a 4-a Porturile/punctele de debarcare si prima vanzare a produselor piscicole

ART. 40

(1) Navele/ambarcatiunile de pescuit care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi/puncte nominalizate in acest sens de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) In cadrul fiecarui port, descarcarea se face in locurile stabilite, dupa caz, de autoritatile portuare.

ART. 41 Prima vanzare a produselor obtinute din pescuit se face in locurile stabilite si autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, si numai catre persoane fizice/juridice autorizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 42 Produsele obtinute din pescuit, care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de descarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare, sunt insotite pana la locul primei vanzari de documente stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

CAP. V

Acvacultura

ART. 43

(1) Acvacultura se practica in bazine amenajate pentru acvacultura, in instalatii speciale amplasate pe apa si pe uscat, precum si in viviere flotabile.

(2) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative si cantitative de produse pescaresti. In subsidiar, dezvoltarea acvaculturii reduce presiunea prin pescuit asupra resursei acvatice vii.

(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultura in amenajarile piscicole se face cu titlu gratuit, cu conditia ca parametrii fizico-chimici ai acesteia la evacuare sa fie la nivelul celor de la alimentare.

ART. 44

(1) Politica de baza pentru dezvoltarea acvaculturii se realizeaza prin urmatoarele masuri:

a) adaptarea productiei la cerintele pietei;

b) imbunatatirea sistemului de comercializare si informare a consumatorilor;

c) valorificarea superioara a potentialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

d) instruirea producatorilor din acvacultura;

e) asigurarea calitatii produselor din acvacultura si a sanatatii publice;

f) asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;

g) asigurarea sanatatii si bunastarii animale;

h) protectia mediului;

i) dezvoltarea cercetarii.

(2) Actiunile de realizare a politicilor de baza pentru dezvoltarea acvaculturii urmaresc urmatoarele scopuri:

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice, corelate cu normele de protectie a mediului;

b) folosirea corespunzatoare a amenajarilor piscicole;

c) incurajarea aplicarii tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economica ridicata si a produselor pescaresti organice;

d) construirea de amenajari si instalatii moderne si eficiente pentru practicarea acvaculturii marine si continentale, in conditiile asigurarii sanatatii si bunastarii animale;

e) asigurarea pe termen lung a locurilor de munca din acvacultura, in special in zonele dependente de pescuit;

f) incurajarea dezvoltarii industriilor adiacente pentru producerea de utilaje si instalatii, precum si de furaje specifice, folosite in acvacultura;

g) alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

ART. 45

(1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se constituie Registrul unitatilor de acvacultura, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitatile de productie.

(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum si modificarile privind capacitatea de productie si speciile cultivate trebuie comunicate Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea reactualizarii Registrului unitatilor de acvacultura si eliberarii unei noi licente de acvacultura, dupa caz.

(3) Unitatile de productie din acvacultura sunt inscrise in Registrul unitatilor de acvacultura si primesc licenta de acvacultura, eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) Inscrierea in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura se realizeaza in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 46 Introducerea in cultura a speciilor de pesti sau a altor vietuitoare acvatice noi in amenajarile piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura si al autoritatii publice centrale care raspunde de mediu.

CAP. VI

Organizarea pietei produselor pescaresti

SECTIUNEA 1

Principii generale

ART. 47 Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste masuri privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, in special pentru:

a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piata si pentru a face posibila informarea corespunzatoare a consumatorilor, in special in ceea ce priveste natura produsului;

b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit si acvacultura, in concordanta cu normele de conservare si protectie a resurselor acvatice vii;

c) incurajarea si sprijinirea procesarii produselor pescaresti;

d) imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti;

e) marirea gradului de utilizare si crestere a valorii adaugate a materiei prime obtinute prin acvacultura si pescuit.

SECTIUNEA a 2-a Comercializarea produselor pescaresti

ART. 48

(1) Pe parcursul intregului proces de comercializare, produsele trebuie sa fie identificate corect si trebuie sa indeplineasca normele privind comercializarea stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescaresti se refera in principal la prospetime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare si etichetare.

ART. 49 Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, de orice origine sau provenienta, a caror marime sau greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementarile in vigoare sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.

SECTIUNEA a 3-a

Procesarea produselor de pescuit si acvacultura

ART. 50 Unitatea de procesare este inregistrata in Registrul unitatilor de procesare si primeste licenta de fabricatie emisa de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu normele elaborate de autoritatea publica care raspunde de pescuit si acvacultura si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

CAP. VII Pescuitul in scop stiintific

ART. 51 (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura elibereaza, la cerere, o autorizatie speciala de pescuit in scop stiintific, netransmisibila, institutiilor de cercetare din sectorul pescaresc, care au ca obiective de cercetare:

a) cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si productivitatii din aceste ecosisteme si a interactiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de catre activitatile de pescuit si acvacultura, precum si de alte activitati antropice;

c) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea si diversificarea acvaculturii.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Capturile obtinute in urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializarii.

(4) Periodic, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in colaborare cu institutiile de cercetare si cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste strategia si obiectivele cercetarii in domeniul pescaresc si, anual, planul de cercetare al sectorului.

CAP. VIII

Relatii internationale

ART. 52

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura dezvolta colaborarea si initiaza proiecte de conventii si acorduri internationale privind:

a) pescuitul si exploatarea durabila a resurselor acvatice vii din Marea Neagra;

b) accesul navelor romanesti de pescuit in alte zone ce prezinta interes, in vederea acoperirii deficitului de produse pescaresti pe piata romaneasca;

c) dezvoltarea activitatilor de pescuit, acvacultura si a schimburilor comerciale;

d) evaluarea impactului activitatilor antropice asupra starii resurselor acvatice vii in context transfrontalier.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura emite reglementari si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.

ART. 53 In vederea efectuarii studiilor stiintifice necesare pentru evaluarea stocurilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice cu distributie transfrontaliera in ape de interes international, precum si pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sprijina si incurajeaza activitatea institutiilor de cercetare stiintifica in cadrul obligatiilor derivate din acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte. ART. 54 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu sprijinul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii.

CAP. IX

Raspunderi si sanctiuni

ART. 55 Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre persoane fizice sau juridice atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, civila sau penala.

ART. 56

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii, transportului, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura organizeaza actiuni permanente de control prin inspectorii piscicoli.

(2) Persoanele supuse controlului au obligatia sa permita accesul la unitatile si la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultura, constructiile-anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare si/sau comercializare si sa puna la dispozitia personalului cu drept de control toate documentele si mijloacele necesare indeplinirii functiei de inspectie.

(3) Competentele personalului cu drept de control si procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

ART. 57 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate dispune radierea din oficiu a inregistrarii ambarcatiunii/navei de pescuit din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit in situatia neutilizarii ambarcatiunii/navei de pescuit o durata de 60 de zile in perioada de valabilitate a licentei de pescuit.

ART. 58 Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii sau al altor vietuitoare acvatice vii, efectuat fara permis sau autorizatie, in apele maritime interioare si continentale;

b) neprezentarea permisului sau autorizatiei atunci cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile/infractiunile;

c) incalcarea conditiilor de autorizare si/sau de licentiere.

ART. 59 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:

a) prinderea salmonidelor cu mana;

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu mai mult de 3 muste artificiale in apele salmonicole;

d) retinerea de catre o singura persoana care practica pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, in apele domeniului public; e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare.

ART. 60 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor ori a canalelor;

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciuc-Erenciuc si in lacurile litorale;

c) neducerea la indeplinire, la termenele si in conditiile stabilite, a masurilor dispuse de personalul cu drept de control; d) capturarea pestilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte;

e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

ART. 61 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.500 lei:

a) introducerea in apele continentale, in apele maritime interioare sau in amenajarile piscicole, fara avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a altor specii decat cele existente;

b) nedetinerea licentei/autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de acvacultura.

ART. 62 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.800 lei la 4.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:

a) retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minima legala;

b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitatilor de acvacultura, unitatilor de procesare si/sau comercializare, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

c) utilizarea unei nave/ambarcatiuni la pescuitul in scop comercial, neinscriptionata cu marcaj exterior corespunzator licentei de pescuit.

ART. 63 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare;

h) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;

i) pescuitul lostritei;

j) prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si in lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;

k) neexecutarea lucrarilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale pestilor si ale celorlalte vietuitoare acvatice vii;

l) pescuitul in scop comercial pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj.

ART. 64 Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 150 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:

a) nedetinerea licentei/autorizatiei de pescuit pentru nave si ambarcatiuni;

b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, si distrugerea icrelor embrionate de peste in zonele de reproducere naturala;

c) pescuitul sturionilor in alt scop decat pentru repopulare;

d) detinerea/transportul/comercializarea sturionilor, produselor si subproduselor de sturioni, cu exceptia celor proveniti din acvacultura;

e) reducerea debitului si a volumului de apa pe cursurile de apa, in scopul pescuitului ilegal;

f) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de catre persoane neautorizate, a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau cu terenurile inundabile;

g) pescuitul in apele continentale si in apele maritime interioare, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie;

h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;

i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime legale;

j) detinerea/transportul/comercializarea fara documente legale a pestelui, icrelor si produselor din peste;

k) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

l) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte intepatoare sau agatatoare, prin greblare sau harponare; m) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa monofilament in apele continentale si in apele maritime interioare.

ART. 65

(1) Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:

a) pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu japca si cu orice alte unelte neautorizate, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;

b) pescuitul cu setci si ave pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu exceptia Marii Negre, Dunarii si bratelor sale;

c) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepseste.

ART. 66

(1) Sunt supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea infractiunilor si contraventiilor.

(2) Bunurile rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt supuse confiscarii.

(3) In cazurile de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea facandu-se venit la bugetul de stat.

ART. 67

(1) Pe langa organele de urmarire penala sunt competente sa constate infractiunile prevazute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, ofiterii si agentii din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si persoanele imputernicite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Organele prevazute la alin. (1) au obligatiile organelor de constatare a infractiunilor, prevazute de Codul de procedura penala.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 58-63 se fac de catre personalul prevazut la alin. (1).

ART. 68

(1) Contraventiilor prevazute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 58-63, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

CAP. X

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 69

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Domeniilor Statului se subroga Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de aceasta cu agentii contractanti care detin in exploatare si in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune sau alte tipuri de contracte si va incheia acte aditionale in acest sens.

(2) Agentia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit actiunile pe care Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de aceasta, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele si documentatia aferente acestuia, pe baza situatiei financiare intocmite la data preluarii. Patrimoniul se preia pe baza de protocol, modificandu-se corespunzator bugetul de venituri si cheltuieli aferent.

ART. 70 Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 71 Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin.

(1), Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura functioneaza in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Gheorghe Albu, secretar de stat p. Ministrul mediului si dezvoltarii durabile, Lucia Ana Varga, secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian Bucuresti, 5 martie 2008. Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2008