Servicii de consultanta pentru managementul proiectului

Nr. 5560/09.01.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de consultanta pentru  managementul proiectului, descrise în caietul de sarcini, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare de catre APS Aqua Crisius a proiectului ROHU53 ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin  programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 46.833,28 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinatare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de consultanta pentru  managementul proiectului” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descris în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului: se va incadra in perioada de la semnarea contractului de catre ambele parti pana la finalizarea proiectului respectiv 31.10.2020, sau alta data inscrisa in contractul de finantare in cazul prelungirii perioadei de implementare proiectului.

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

 

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie servicii la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza, in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager reprezentant legal si mnager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi  procedura de  achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei partin din contract, subcontractarea totala nu este acceptata, si va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta.

e) ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta similara constand in servicii de consultanta in managementul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile in ultimii trei ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Prestarea de servicii similare poate fi dovedita prin contracte finalizate total sau prestate partial receptionate printr-un proces verbal de receptie aferent.

f) ofertantul trebuie sa detina cunostinte de limba engleza, pentru a avea o intelegere corespunzatoare a documentelor proiectului si a regulilor si procedurilor specifice ale programului de finantare, dat fiind faptul ca limba oficiala a programului este limba engleza.

 

13. Oferta va conține:

 

A. scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare

B. Documente de calificare :

- informatii privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii  si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat in domeniul contractului.

 

- declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani Formular nr. 3

- dovada privind experienta similara : contract de prestari servicii, document care confirma indeplinirea contractului (partial sau total) privind prestarea serviciilor similare.

- informatii generale privind angajaţii – formular nr. 4

- Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 4

- Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 5 sau model CV Europass.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 6

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 7 ;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  8

 

C. propunerea financiară - va conține prețul total în lei fara Tva si  cu Tva pentru prestarea serviciilor si detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului  orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata.

Propunerea financiara va include toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv succint descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii pentru realizarea contractului, etc.

 

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de consultanta pentru  managementul proiectului pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.01.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 16.01.2019 ORA 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 14.01.2019 ora 16:00

F Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359- 416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F NU se accepta oferte intârziate sau depuse la o alta adresa decat cea mai sus mentionate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 16.01.2019 Ora 12.00.

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

 

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII-având ca obiect „Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei”

Nr. 5527/20.12.2018

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect „Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei”

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: Asociația de Ecoturism din România, cu sediul în Brașov

Prețul contractului: 135.320,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 0 lei, rezultând un total de 135.320,00 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.11.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

SERVICII DE REALIZARE A CONCEPTULUI DE ECOTURISM AL ZONEI

Nr. 5479/03.12.2018                                                                                                                                 Aprob.

Vicepreşedinte

Dumitraș Gheorghe Sorin

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestării de Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei, descris în Caietul de sarcini, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0744 514 754,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 136.855,88 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 26.002,62 lei, rezultând un total de 162.858,50 lei inclusiv TVA, respectiv 35.000 euro inclusiv TVA, la cursul  INFOREURO din luna decembrie 2018, unde 1 euro = 4,6531 lei.

 

3. Codul CPV: 90712400-5 Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei” descris în Caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui Contract de prestări servicii;

8. Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- descrierea metodologiei/organizarea concepută de prestator pentru realizarea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului detalitată pe componentele/serviciile solicitate prin Caietului de sarcini.

 

8.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1)

Formularul de ofertă va fi însoțit de o Anexă - centralizator de prețuri în care ofertantul va detalia prețul total din Formularul de ofertă pe fiecare componentă păstrând proporția menționată în Caietul de sarcini; – (Formular 2)

 

8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 3)

 

9. Cerințe de Calificare

Ofertantul trebuie să dovedească experiență similară în domeniu, prin prezentarea principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani (minim un contract care să acopere unul dintre următoarele subiecte: concept de ecoturism/turism durabil în natură, program de dezvoltare a ecoturismului/turismului durabil în natură, un plan de interpretare pentru o destinație, o regiune sau o țară, ACCEPTATE/AVIZATE de beneficiari).

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei, descris în caietul de sarcini”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.12.2018 ORA 11.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 17.12.2018 ora 10:00.

 

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 17.12.2018 ora 11:00.

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 5476/03.12.2018

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect „Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC M&S ECOPROIECT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Georg Friedrih Hegel, nr. 9, ap.1, jud. Cluj

Prețul contractului: 31.374,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.961,06 lei, rezultând un total de 37.335,06 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 03.12.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

Nr. 5405/09.11.2018

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestării de Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic, descrise în Caietul de sarcini, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon -0744 514 754,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.374,79 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.961,21 lei, rezultând un total de 37.336,00 lei inclusiv TVA, respectiv 8.000 euro inclusiv TVA, la cursul  INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

 

3. Codul CPV: 79311200-9 Servicii de realizare de studii;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic” descrise în Caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Oferta va conține:

 

9.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- metodologia/organizarea concepută de prestator pentru a atinge specificațiile din Caietul de sarcini;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului detalitată pe faze/rapoarte ce fac obiectul Caietului de sarcini.

9.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA (Formular 1)

Formularul de ofertă va fi însoțit de o Anexă (Formular 2) - centralizator de prețuri/raport în care ofertantul va detalia prețul total din Formularul de ofertă pe fiecare raport păstrând proporția precizată la pct. 4 din Caietul de sarcini;

9.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (Formular 3).

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.11.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 21.11.2018 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 21.11.2018 ora 12:00.

 

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

 

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Nr. 5135A/06.08.2018

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

având ca obiect „Achiziționare autovehicul teren 4x4 pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin împuternicit AUTO BARA & CO SRL, cu sediul în Oradea, SOS. Borșului nr. 22, jud. Bihor

Prețul contractului: 77.922,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 14.805,19 lei, rezultând un total de 92.727,23 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 06.08.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Achiziţie echipament birou şi IT

 

Nr. 5300/09.10.2018                                                                                 

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea furnizarii bunurilor furnizare având ca obiect “Achiziţie echipament birou şi IT”, descrise în caietul de sarcini, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU53 ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finanțat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 18.733,31 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software; 48517000-5 Pachete software IT

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinațare și cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: „Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53” descris în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de furnizare bunuri;

8. Durata contractului:

a) Termenul de furnizare  este 31.10.2018.

b) Perioada de valabilitate a contractului  va acoperi perioada de la semnarea contractului până la livrare, predare prinmire și recepție produse, și se menține inclusiv până la expirarea perioadei de garanție oferită produselor.

 

9. Limba de redactare a ofertei: română;

10.  Pretul va fi exprimat în moneda în care se va încheia contractul adică moneda RON.

 

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire și bunuri, iar plata aferentș produselor furnizate se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea facturii de către achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a furniza bunurile prevăzute în prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Documente obligatorii: prezentarea Certificatului Constatator emis de ORC valabil la data limită de depunere a ofertei sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

b) ofertantul trebuie să nu se afle în situații de conflict de interese cu achizitorul pentru a evita  orice situaţie în care persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat și subcontractanților în cazul în care aceștia sunt nominalizați în oferta depusă.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și a celor implicate în procesul de evaluare și selecție sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entități juridice care au acționari/asociați/administratori comuni cu ai altor ofertanți și/sau subcontractanți entități juridice participante la aceeași  procedură de  achiziție.

d) Ofertantul va declara subcontractanții în cazul în care se dorește subcontractarea unei părți din contract și va prezenta în detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta. Subcontractarea totală nu este acceptată.

e) Furnizorul va oferi o garanție a produselor de cel puțin 2 ani de la data recepției de către achizitor. Furnizorul va garanta că produsele sunt noi și ca acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție, certificate de calitate/conformitate, manual de utilizare în limba română.

13. Oferta va conține:

 

A. Scrisoare de înaintare a ofertei

Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul și datele sale de identificare

B. Documente de calificare:

- informații privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care să rezulte asociații sau acționarii și administratorul/ii ofertantului, și codul CAEN autorizat în domeniul contractului, sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor și partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 3

- contract de subcontractare, declarație privind lista conflictului de interese, declarație de imparțialitate pentru subcontractant în cazul în care se nominalizează subcontractanți în procedură.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 4;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirmă ca nu are legături cu alte firme ofertante la aceeași procedură de achiziție Formular nr.  5

 

C. propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fără Tva și cu Tva și prețul unitar pentru fiecare produs în parte fără TVA și cu TVA. Propunerea financiară va include toate costurile care le va genera livrarea și recepția produselor pentru furnizor.

Propunerea financiară va conține mențiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia specificațiile tehnice ale produselor ofertate, termenul de livrare asumat, detalii privind garanția și perioada acoperită de garanție pentru a dovedi respectarea condițiilor de participare și a cerintelor din caietul de sarcini.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe colțul dreapta sus a paginii, se vor insuși prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului și se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53”);
 2. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 22.10.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 22.10.2018  ORA 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare și/sau a clarificărilor este 12.10.2018 ora 13.00

F Pentru informatii suplimentare ne puteți contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 22.10.2018 Ora 12.00.

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF