ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ”SERVICII DE REALIZARE A UNEI ”CAMPANII DE CURĂȚARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE”

Nr. 5837/19.04.2019

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC CREFELD SRL, cu sediul în Rontău, nr. 49, jud. Bihor

Prețul contractului: 17.700,00 lei fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.04.2019

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

CAMPANIE DE CURĂȚARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE

Nr. 5813/12.04.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului de prestări servicii, având ca obiect ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate”, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142,  fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 17.996,60 lei fără TVA

3. Codul CPV: 90600000-3 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe, analize;

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate” constând în igienizarea malurilor pâraielor Peţea şi Hidişel, al albiei Pârâului Peţea, în zăvoiul de luncă, respectiv în aria împrejmuită;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: până la 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea  - Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii de achiziție directă: Togor Mihai-Andrei - Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – Responsabil achiziții, Vlaș Georgiana – Asistent manager.

9.4. Propunerea tehnică va conține:

- metodologia/organizarea concepută de prestator pentru îndeplinirea contractului;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului.

9.5 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 19.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 19.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 19.04.2019 ora 12:00.

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ ATRIBUIRE CÂȘTIGĂTOR ”SERVICII PENTRU ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE ȘI INFORMARE”

Nr. 5795/04.04.2019

ANUNT

privind rezultatul achizitiei

“Servicii pentru activitati de constientizare si informare”

pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53

 

Prin prezenta subscrisa APS AQUA CRISIUS partener beneficiar in cadrul contractului de finantare ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties” ROHU 53 finanțat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 va facem cunoscut ca pentru implementarea proiectului mai sus mentionat s-a finalizat achizitia de servicii: “Servicii pentru activitati de constientizare si informare” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53”, achizitie realizata prin cumparare directa, drept urmare s-a incheiat contractul cu nr. 5794 din 04.04.2019, intre APS AQUA CRISIUS in calitate de achizitor si  EXTAZ MEDIA SRL CIF: RO21821769, Nr. Reg. Com. J05/1377/2007 in calitate de prestator, având valoarea de 70.000,00 lei la care se adauga TVA (19%) 13.000,00 lei, rezultand un total de 83.300,00 lei.

APS AQUA CRISIUS

Togor Mihai Andrei – Manager de proiect

...............................................

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ ATRIBUIRE SF

Nr. 5786/04.04.2019

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

„Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție:

CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE”

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC PARVU PROJECT SRL, cu sediul în Haieu, Comuna Sânmartin, nr. 25, jud. Bihor

Prețul contractului: 6.637,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.261,03 lei, rezultând un total de 7.898,03 lei inclusiv TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 04.04.2019

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

SERVICII PENTRU ACTIVITĂŢI DE CONŞTIENTIZARE ŞI INFORMARE

Nr. 5756 / 26.03.2019                                                                                

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii Servicii pentru activitati de constientizare si informare descrise în caietul de sarcini, necesare APS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin  programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 70.249,92 lei fără TVA.

3. Codul CPV:

79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

22462000-6 Materiale publicitare

79953000-9 Servicii de organizare de festivaluri

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinatare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achizitiei publice directe: “Servicii pentru activitati de constientizare si informare” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” constand in servicii specifice pentru intocmire, printare, diseminare si distribuire materiale informative/publicitare: 500 buc albume Valea Iadului, 500 buc. harti, 500 buc. sacose inscriptionate, 1 buc. film  documentar si organizare 2 buc. eveniment „Ziua Liliacului Carpatin”  editiile 2019 si 2020  conform descrierilor si detaliilor din caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a  achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului: De la semnarea contractului de catre ambele parti pana la 31.10.2020.

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilor la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari / asociati / administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi  procedura de  achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei partin din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta,  subcontractarea totala nu este acceptata.

 

13. Oferta va conține:

A. scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

B. Documente de calificare :

- informatii privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii  si administratorul/ii ofertantului.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 3- daca este cazul.

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 4;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  5

 

C. propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fara Tva si cu Tva pentru prestarea serviciilor

- va contine detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata, incluzand toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii, etape de lucru pentru realizarea contractului relevante pentru prestarea serviciilor.

 

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (“Servicii pentru activitati de constientizare si informare” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 04.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: -“prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 04.04.2019 ora 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 01.04.2019 ora 16:00

F Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359- 416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 04.04.2019 Ora 12.00.

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

STUDIU PRIVIND PLANTELE INVAZIVE ŞI PROBLEMATICE ŞI ELABORAREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ŞI CONTROL

 

Nr. 5727 /15.03.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” descrise în caietul de sarcini, necesare APS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin  programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.222,18 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 79311100-8, Servicii de elaborare de studii.

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinatare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descrise în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului: De la semnarea contractului de catre ambele parti pana la 31.07.2019.

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilor la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari / asociati / administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi  procedura de  achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei partin din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta,  subcontractarea totala nu este acceptata.

e) ofertantul trebuie sa aiba capacitatea tehnica si stiintifica  de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie.

 

13. Oferta va conține:

 

A. scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

B. Documente de calificare :

- informatii privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii  si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului.

- informatii generale privind angajaţii – formular nr. 3

- Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 3

- Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 4 sau model CV Europass.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 5- daca este cazul.

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 6;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  7

 

C. propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fara Tva si cu Tva pentru prestarea serviciilor

- va contine detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata, inlcuzand toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii, etape de lucru pentru realizarea contractului relevante pentru prestarea serviciilor.

 

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 22.03.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 22.03.2019 ora 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 18.03.2019 ora 16:00

F Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359- 416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 22.03.2019 Ora 12.00.

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ACHIZIŢIE DIRECTĂ-CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE

Nr. 5736/21.03.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii privind  achiziția serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 7.899,16 lei fără TVA, respectiv 1.692,56 euro fara TVA, la cursul  INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

 

3. Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE conform cerințelor descrise în tema de proiectare;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

 

8. Durata contractului: 15 zile de la data data intrarii in vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea  - Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii competitive: Dumitraș Gheorghe Sorin – Vicepreședinte APS AQUA CRISIUS, Togor Mihai-Andrei - Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – responsabil achiziții.

 

9.3.Certificat constatator/Certificat de înregistrare in original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, sau echivalent;

9.4. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Tema de proiectare, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- descrierea detaliata a planului conceput pentru realizarea fiecărei etape ce trebuie parcurse în vederea elaborării documentației în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publicere, inclusiv a documentației tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor ce se impun, prin raportare la cerințele Temei de proiectare.

- Precizarea în cadrul propunerii tehnice a duratei de elaborare a documentației care va fi de maxim 15 zile.

9.5 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE);

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 01.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 01.04.2019 ora 12:00.

Responsabil achiziţii

 

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Nr. 5736/21.03.2019 Aprob.

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii privind achiziția serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142, fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 7.899,16 lei fără TVA, respectiv 1.692,56 euro fara TVA, la cursul  INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

3. Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achizitiei publice directe: Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE conform cerințelor descrise în tema de proiectare;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: 15 zile de la data data intrarii in vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii competitive: Dumitraș Gheorghe Sorin – Vicepreședinte APS AQUA CRISIUS, Togor Mihai-Andrei - Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – responsabil achiziții.

9.3.Certificat constatator/Certificat de înregistrare in original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, sau echivalent;

9.4. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Tema de proiectare, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- descrierea detaliata a planului conceput pentru realizarea fiecărei etape ce trebuie parcurse în vederea elaborării documentației în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publicere, inclusiv a documentației tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor ce se impun, prin raportare la cerințele Temei de proiectare.

- Precizarea în cadrul propunerii tehnice a duratei de elaborare a documentației care va fi de maxim 15 zile.

9.5 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE);

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 01.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 01.04.2019 ora 12:00.

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu