Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

Nr. 5405/09.11.2018

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestării de Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic, descrise în Caietul de sarcini, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon -0744 514 754,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.374,79 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.961,21 lei, rezultând un total de 37.336,00 lei inclusiv TVA, respectiv 8.000 euro inclusiv TVA, la cursul  INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

 

3. Codul CPV: 79311200-9 Servicii de realizare de studii;

 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic” descrise în Caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Oferta va conține:

 

9.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține:

- metodologia/organizarea concepută de prestator pentru a atinge specificațiile din Caietul de sarcini;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului detalitată pe faze/rapoarte ce fac obiectul Caietului de sarcini.

9.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA (Formular 1)

Formularul de ofertă va fi însoțit de o Anexă (Formular 2) - centralizator de prețuri/raport în care ofertantul va detalia prețul total din Formularul de ofertă pe fiecare raport păstrând proporția precizată la pct. 4 din Caietul de sarcini;

9.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (Formular 3).

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic”);
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.11.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 21.11.2018 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 21.11.2018 ora 12:00.

 

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

 

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Achiziţie echipament birou şi IT

 

Nr. 5300/09.10.2018                                                                                 

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea furnizarii bunurilor furnizare având ca obiect “Achiziţie echipament birou şi IT”, descrise în caietul de sarcini, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU53 ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finanțat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 18.733,31 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software; 48517000-5 Pachete software IT

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinațare și cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: „Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53” descris în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de furnizare bunuri;

8. Durata contractului:

a) Termenul de furnizare  este 31.10.2018.

b) Perioada de valabilitate a contractului  va acoperi perioada de la semnarea contractului până la livrare, predare prinmire și recepție produse, și se menține inclusiv până la expirarea perioadei de garanție oferită produselor.

 

9. Limba de redactare a ofertei: română;

10.  Pretul va fi exprimat în moneda în care se va încheia contractul adică moneda RON.

 

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire și bunuri, iar plata aferentș produselor furnizate se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea facturii de către achizitor.

12.  Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a furniza bunurile prevăzute în prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Documente obligatorii: prezentarea Certificatului Constatator emis de ORC valabil la data limită de depunere a ofertei sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

b) ofertantul trebuie să nu se afle în situații de conflict de interese cu achizitorul pentru a evita  orice situaţie în care persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat și subcontractanților în cazul în care aceștia sunt nominalizați în oferta depusă.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul achizitorului și a celor implicate în procesul de evaluare și selecție sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entități juridice care au acționari/asociați/administratori comuni cu ai altor ofertanți și/sau subcontractanți entități juridice participante la aceeași  procedură de  achiziție.

d) Ofertantul va declara subcontractanții în cazul în care se dorește subcontractarea unei părți din contract și va prezenta în detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta. Subcontractarea totală nu este acceptată.

e) Furnizorul va oferi o garanție a produselor de cel puțin 2 ani de la data recepției de către achizitor. Furnizorul va garanta că produsele sunt noi și ca acestea vor fi însoțite de certificatul de garanție, certificate de calitate/conformitate, manual de utilizare în limba română.

13. Oferta va conține:

 

A. Scrisoare de înaintare a ofertei

Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul și datele sale de identificare

B. Documente de calificare:

- informații privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care să rezulte asociații sau acționarii și administratorul/ii ofertantului, și codul CAEN autorizat în domeniul contractului, sau certificat unic de înregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat în domeniul contractului.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor și partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 3

- contract de subcontractare, declarație privind lista conflictului de interese, declarație de imparțialitate pentru subcontractant în cazul în care se nominalizează subcontractanți în procedură.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 4;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirmă ca nu are legături cu alte firme ofertante la aceeași procedură de achiziție Formular nr.  5

 

C. propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fără Tva și cu Tva și prețul unitar pentru fiecare produs în parte fără TVA și cu TVA. Propunerea financiară va include toate costurile care le va genera livrarea și recepția produselor pentru furnizor.

Propunerea financiară va conține mențiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

- va detalia specificațiile tehnice ale produselor ofertate, termenul de livrare asumat, detalii privind garanția și perioada acoperită de garanție pentru a dovedi respectarea condițiilor de participare și a cerintelor din caietul de sarcini.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele  se vor numerota pe colțul dreapta sus a paginii, se vor insuși prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului și se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Contract de furnizare: “Achiziţie echipament birou şi IT” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius în cadrul ROHU53”);
  2. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 22.10.2018 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 22.10.2018  ORA 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare și/sau a clarificărilor este 12.10.2018 ora 13.00

F Pentru informatii suplimentare ne puteți contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 22.10.2018 Ora 12.00.

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Nr. 5135A/06.08.2018

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

având ca obiect „Achiziționare autovehicul teren 4x4 pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin împuternicit AUTO BARA & CO SRL, cu sediul în Oradea, SOS. Borșului nr. 22, jud. Bihor

Prețul contractului: 77.922,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 14.805,19 lei, rezultând un total de 92.727,23 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 06.08.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

sigle

Nr. 33/11.03.2015

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

 

având ca obiect

“Construirea și dotarea Punctului de Informare Şoimi“

 

în cadrul proiectului “Management integrat conservativ şi participativ al  siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig SMIS-CSNR 43209

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC ALPLAN SRL, cu sediul în Satu Nou, Comuna Tămășeu, nr.33, jud. Bihor

Prețul contractului: 434.000,00 lei fără T.V.A.

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 09.03.2015

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei                                                                                                                                                Manager proiect

Tel./fax:0359.416.011                                                                                                                                                        e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunt de participare din 16.02.2015

Nr. 17/16.02.2015

 

Anunț de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect “Construirea și dotarea Punctului de  Informare Şoimi“, în cadrul proiectului cu titlul “Management integrat conservativ şi participativ al  siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig” SMIS-CSNR 43209.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS, Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0744/514754 fax 0359/416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Durata contractului: maxim 8 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului; din care 6 luni se vor acorda pentru execuția lucrărilor, și 2 luni pentru dotarea Punctului de Informare Șoimi.

3. Valoarea estimată a achiziției: 435.021,00 lei fără TVA.

4. Codul CPV:

Ø 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri;

Ø 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri;

Ø 39000000-2 - Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier;

Ø 38652120-7 – Videoproiectoare;

Ø 30213300-8 - Computer de birou.

 

5. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile obținute prin POS Mediu, Axa Prioritară 4, aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013;

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

7. Obiectul achizitiei directe: achiziţia lucrărilor de construire a unei cladiri cu destinaţia punct de informare pentru siturile din custodia APS AQUA CRISIUS amplasată în localitatea Urvișu de Beiuș, comuna Șoimi, inclusiv asigurarea utilităților și dotarea acesteia cu utilaje tehnologice, echipamente și mobilier în conformitate cu cerinţele descrise în caietul de sarcini (P.T.);

8. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: descărcarea fişierelor electronice anexate la anunţul publicat pe pagina web: www.aquacrisius.ro, sau direct de la  beneficiar situat în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, de luni până vineri între orele: 1000 – 1600

9. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de lucrări.

10. Cerinţe minime de calificare şi selecţie impuse ofertanţilor privind:

În vederea demonstrării îndeplinirii cerinţelor minime de calificare ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

F Declaratie privind eligibilitatea ofertantului (se va prezenta conform formularului A anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (se va prezenta conform formularului B anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Declaratie privind neîncadrarea în prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006 (se va prezenta formular C anexat în cadrul secţiunii II – FORMULARE) la completarea căruia ofertantul va avea în vedere persoanele cu funcție de decizie din cadrul structurii organizatorice a beneficiarului nominalizate de acesta mai jos, în vederea evitării situaţiilor care pot genera un conflict de interese;

Mențiune: Persoane cu funcție de decizie în cadrul structurii organizatorice a beneficiarului responsabile cu implementarea proiectului: Preşedinte - Togor V. Mihai; Manager proiect – Togor Mihai Andrei; Asistent manager - Vlaș Georgiana Anamaria, Responsabil tehnic – Sgindar Daniel şi Responsabil achiziţii - Vonica Ioan-Ovidiu.

F Declaratie pe propria răspundere privind calitatea de participant la procedura; (se va prezenta conform formularului D anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Ordinului 314/12.10.2010 (se va prezenta conform formularului E anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE);

F Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea"conform cu originalul".

F Fisa de informatii generale (se va prezenta conform formularului F anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) din care să reiasă datele de identificare ale ofertantului şi situaţia financiară a acestuia (cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 ani fiscali);

F Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (se va prezenta conform formularului G anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) – conţinând denumirea obiectului contractului/contractelor similare, valori, perioade de furnizare și denumire beneficiari, însoţită de documente justificative/contract/sau părți relevante ale contractului/procese verbale de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor sau finală, din care să reiasă execuția unor lucrări;

F Declaraţie privind lista cu personalul de specialitate propus pentru execuția lucrărilor (se va prezenta conform formularului H anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE) care să conțină cel putin următorul personal de specialitate responsabil pentru execuția lucrărilor:

· responsabil tehnic cu execuția (RTE) atestat cf. Ordinului nr.777/2003 de MDRT/MDRAP pentru domeniul I – construcţii C.C.I.A.: minim 1 persoană;

· șef de șantier – inginer în specialitatea C.C.I.A. – minim 1 persoană.

NOTA: Dovada scriptică a deținerii personalului de specialitate responsabil pentru execuția lucrărilor se va face pe baza următoarelor documente:

- prezentarea de către ofertant a copiilor xerox după contractele individuale de muncă (cu excepția datelor confidențiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul/prezentare extras din registrul Revisal/ contracte de colaborare şi/sau de prestări servicii pentru aceștia, sau declarație de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract încheiat în condițiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;

- prezentarea copiilor xerox lizibile conținând mențiunea “conform cu originalul” după diplomele de studii absolvite pentru personalul responsabil cu îndeplinirea contractului, prin care să se dovedească experiența şi specializarea acestora conform cerințelor de mai sus;

-  copii xerox ale autorizațiilor/atestatelor emise de organisme acreditate în domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data depunerii ofertelor.

 

F Declaratie privind lista subcontractantilor, (se va prezenta conform formularului I însoţit de acordul de subcontractare (formular J) anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE), precum și informații concrete privind proporția în care contractul de lucrări/furnizări urmează să fie îndeplinit de subcontractant și specializarea acestora.

Notă: În situaţia în care operatorul economic nu intenţionează să subcontracteze parte din contract, operatorul economic are totuşi obligaţia de a prezenta “formular I “ Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic intenţionează să o subcontracteze”, cu menţiunea “ Nu este cazul”.

F Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (se va prezenta conform formularului K anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE)

F Prezentare certificat ISO 9001:2008 – privind implementarea sistemului de management al calitatii în domeniul lucrărilor de C.C.I.A., sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea "conform cu originalul".

 

11. Oferta va conține:

11.1. propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini (Proiectul tehnic), în acest scop propunerea tehnică va conține:

a) Programul calității propus pentru execuția lucrării;

b) Graficul de execuție al lucrării elaborat în ordinea tehnologică de execuție cu o durată maximă de execuție de 6 luni;

c) perioada de garanție acordată lucrărilor care va fi de minim 2 ani.

Notă: Caietul de sarcini -respectiv Proiectul Tehnic - se poate procura, pe suport electronic, de la adresa Achizitorului din Oradea, str. Szigligeti Ede nr.1, județul Bihor, între orele 10:00- 16:00, tel: 0744 514 754.

11.2 - propunerea financiară - se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta anexat și va conține prețul total în lei fără TVA pentru execuția lucrărilor de construcții, montaj și instalații, furnizarea echipamentelor și dotărilor în conformitate cu cerinţele descrise în Caietul de sarcini (P.T.), inclusiv cheltuielile diverse și neprevăzute prezentate în suma fixă disinctă.  Propunerea financiară va cuprinde pe lângă Formularul de Ofertă și centralizatorul pe obiecte, centralizatorul categoriilor de lucrări, listele cu cantitățile de lucrări, etc.

În centralizatorul pe obiecte ofertantul are obligația de a include distinct și valoarea  cheltuielilor diverse și neprevăzute. La întocmirea prețului se vor respecta coeficienții de recapitulație prevăzuți de legislația în vigoare.

Nota:

F NU se acceptă oferte parțiale.

F Prețul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

F NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

F NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

12. Locul unde se transmit ofertele: Oradea, Szigileti Ede nr. 1, judeţul Bihor.

Notă : Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare (Formularul 2B*) anexat.

 

13. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 19.02.2015 ora 1000;

Notă: orice clarificare privind documentația de atribuire se va solicita în scris la adresa de email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

14. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.02.2015 ora 1700

Notă: beneficiarul va răspunde tot în scris, la numărul de fax/email al operatorilor economici care au solicitat clarificarea, urmând să posteze răspunsul la solicitarea de clarificare în format electronic anexat anunţului publicat pe pagina web: www.aquacrisius.ro, secţiunea “achiziţii” pentru a putea fi vizualizată de către toţi posibilii ofertanţi.

 

15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2015, ora 11:00

 

16. Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 23.02.2015, ora 12:00

 

17. Instrucţiuni de elaborare şi prezentare a ofertelor:

· Limba de redactare a ofertei: limba română;

· Documentele care însoţesc oferta: Scrisoarea de înainte – conform modelului Formular 2B* anexat în cadrul secţiunii II – FORMULARE;

· Oferta va conţine: - documentele de calificare;

- propunerea tehnică;

- propunerea financiară.

· Prezentarea ofertei Un exemplar al ofertei în original se va introduce într-un plic exterior închis corespunzător, sigilat şi netransparent căruia i se va ataşa la exterior documentele care însoţesc oferta (scrisoarea de înainte - Formular 2B*). Propunerea tehnică, Propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corepunzător care apoi se introduc în plicul principal.

Plicul exterior închis corespunzător, sigilat şi netransparent care va conține oferta în  „ORIGINAL”, va fi marcat cu:

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta (“Construirea și dotarea Punctului de Informare Şoimi în cadrul proiectului “Management integrat conservativ şi participativ al siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig” SMIS-CSNR 43209);

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.02.2015, ORA 1200

 

18. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scăzut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de lucrări se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale fără TVA, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, să fie declarată câștigătoare.

 

19. Garantia de bună executie: Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de execuție de lucrări va reprezenta 5% din prețul contractului fără TVA pentru IMM-uri și 10% din prețul contractului fără TVA pentru întreprinderile mari, și se va constitui prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie conform formularului L anexat în cadrul secţiunii II - FORMULARE, sau Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurari, sau prin depunerea de către executant în contul nr. RO43 OTPV 2200 0028 4469 RO06 deschis la Banca OTP Bank, a unei sume echivalente cu 5%  sau 10% din prețul contractului fără T.V.A. Pentru a beneficia pentru garanția de bună execuție în cuantum de 5% IMM-urlie trebuie să completeze forumarul M- Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

 

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

click aici pentru descarcarea Documentatie de atribuire in format PDF